المؤلف = سیدمحمدرضا ابن الرسول
عدد المقالات: 3
1. بررسی نظریۀ‌ «استعاره: تشبیه کوتاه‌شده» و نسبت آن با نظریه‌های جدید استعاره (مطالعۀ موردی: سه نظریه از سکاکی، مکس بلک، و دیویدسون)

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 83-102

امیرصالح معصومی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ عادل رفیعی


2. گامی در اثبات فرضیة وجود فعل مرکب در زبان عربی

المجلد 13، العدد 45، الشتاء 2018، الصفحة 141-164

سارا رضایی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی


3. مطالعة تطبیقی نگره‌های قدیم و جدید دربارة نظم واژگانی

المجلد 13، العدد 43، الخريف 1438، الصفحة 155-178

سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ مرضیه قربان خانی