المؤلف = سید ابوالفضل سجادی
عدد المقالات: 3
1. کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی)

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 155-178

فرهاد رجبی نوش آبادی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی


2. معناشناسی حذف نون در مضارع مجزوم کَانَ با تکیه بر آیات قرآنی

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 153-174

سید ابوالفضل سجادی؛ عباد محمدیان


3. معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی‌ام قرآن کریم

المجلد 8، العدد 23، الصيف 1433، الصفحة 72-97

سید ابوالفضل سجادی؛ سمیرا فراهانی