المؤلف = ابراهیم آرمن
عدد المقالات: 1
1. تطبیق پسااستعماری «شخصیت اصلی و رقیب» در رمان روستایی الجزایر و ایران؛ مطالعه «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 103-124

مسعود محمدی خانقاه؛ سید ابراهیم آرمن؛ سید بابک فرزانه