طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
رویکرد صورت‌گرایی روسی در آراء نقدی جاحظ

شلیر احمدی؛ حجت رسولی

المجلد 18، العدد 65 ، فبراير 2023، ، الصفحة 173-199

https://doi.org/10.22034/iaall.2022.153272

المستخلص
  جاحظ، از پیشاهنگان نقد ادبی قدیم، از نقد ذوقی صرف عبور کرده؛ مهم‌ترین مبانی نقدی را مطرح ساخته و از تأثیر‌گذارترین ناقدان در سوق دادن نقد ادبی به ‌سمت نقد بلاغی است. وی به‌عنوان یک ادیب متکلم معتزلی، که برای اثبات اعجاز قرآن به نظم و مبانی زیبایی‌شناختی آن می‌پردازد، در ارزیابی اثر ادبی نیز به زیبایی شکلی توجه دارد تا بدانجا ...  أكثر

تحليل درونمايه داستاني حي بن يقظان ابن سينا وابن طفيل

حجت رسولي؛ سميه شجاعي؛ خديجه شاه محمدي

المجلد 10، العدد 33 ، أغسطس 1436، ، الصفحة 77-95

المستخلص
  داستان حي بن يقظان ابتدا توسط ابن سينا و سپس به همّت ديگر انديشمندان از جمله ابن طفيل به زبان عربي نوشته شد. نويسندگان اين داستان هر يک با سبک خاص خود کوشيده اند آن را محملي براي نحوه شناخت عقلي خداوند قرار دهند. اگرچه ساختار داستان مزبور به قلم ابن سينا با داستاني که ابن طفيل پرداخته است تفاوت هاي زيادي دارد، ولي درون مايه هر دو بر يک ...  أكثر