طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
تحليل ساختاری مقاله‌های حوزۀ داستان مجلۀ انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی

حسين کياني؛ کوثر تقوايي فر

المجلد 17، العدد 59 ، سبتمبر 2021، ، الصفحة 85-108

المستخلص
  این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحليل محتوای کمّی، به ‌منظور دست‌یابی به وضعیّت ساختاری مقاله­های حوزۀ داستانیِ «مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی» نگاشته شده‌است. در ابتدا داده­ها از طریق پرسش‌نامه، جمع­آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی به داده­های کمّی تبدیل‌شده‌است. عنوان، چکیده، مقدمه، روش پژوهش، بدنۀ اصلی، ...  أكثر