طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
شاخص های دلبستگی به محله در رمان "خان ‌الخلیلي" نجیب محفوظ

نسرين کاظم زاده؛ کبري روشنفکر

المجلد 17، العدد 59 ، سبتمبر 2021، ، الصفحة 129-154

المستخلص
  دلبستگی به محله، مؤلفه­ای روان­شناسانه است که نشان­دهندة احساس ذهنی مثبت افراد نسبت به محلة مسکونی­شان می­باشد. این احساس که از پیوند­های عاطفی، شناختی و رفتاری با مکان ناشی می­شود، موجب تعهد ساکنان به محل سکونت و تمایل آنان به حفظ ارتباط با آن در طول زمان و در مراحل مختلف زندگی می­گردد. محله یکی از مکان­های بارز و محوری ...  أكثر