المؤلف = محمود شکیب انصاری
عدد المقالات: 1
1. اشتقاق و واژه سازی در زبان عربی

المجلد 1، العدد 3، الصيف 1426، الصفحة 149-162

محمود شکیب انصاری