الكلمات الرئيسية = الأسلوبیة
عدد المقالات: 5
1. لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 123-148

حسین محمدیان؛ حجت الله فسنقری؛ مهدی خرمی


2. زیبایی شناسی مؤلفه‌های برجسته‌ساز در قصیدة «اللامیة الفخریة» ابوالعلاء معرّی با رویکرد سبکشناسی

المجلد 14، العدد 46، الربيع 2018، الصفحة 161-182

بهروز قربان زاده؛ جواد محمدزاده؛ رسول فتحی مظفّری


3. الظواهر الأسلوبیة وتأثیرها الإیحائی علی قصیدة "أنشودة التحریر" لعبدالرحیم محمود

المجلد 13، العدد 45، الشتاء 2018، الصفحة 39-56

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ فاطمه محمدی


4. جمالیِّة بنیة الأسالیب النحویِّة فی قصَّة «النمور فی الیوم العاشر» لزکریا تامر

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 21-42

عیسی متقی زاده؛ فرامرز میرزائی؛ یعقوبعلی آقاعلی پور


5. الظواهر الأسلوبیة فی قصیدة «غریب علی الخلیج» لبدر شاکر السیاب

المجلد 10، العدد 32، الشتاء 1436، الصفحة 25-43

مینا بیرزادنیا؛ راضیة قاسمی