الكلمات الرئيسية = القرآن
عدد المقالات: 10
2. معناشناسی حذف نون در مضارع مجزوم کَانَ با تکیه بر آیات قرآنی

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 153-174

سید ابوالفضل سجادی؛ عباد محمدیان


3. خوانشی انتقادی ـ جامعه‌شناختی از رخداد بینامتنی قرآنی در شعر محمد بن عبدالمطلب

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 143-166

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ طاهره حیدری


4. تأثیر قرائت‌های قرآنی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های نحویان

المجلد 12، العدد 39، الخريف 1437، الصفحة 131-154

کاوس روحی برندق؛ سید امیر فضیلت جو؛ سید سجاد غلامی


5. بررسی کارکردهای ساختار اشتغال در قرآن کریم

المجلد 12، العدد 39، الخريف 1437، الصفحة 155-180

محمد علی سلمانی مروست؛ الهه السادات میرحسینی


6. تبیین معنای «فتنه» در آیات مشتمل بر مادة فتنه با تأکید بر معنای کفر، شرک و ارتداد

المجلد 11، العدد 37، الربيع 1437، الصفحة 115-135

کاوس روحی برندق؛ ugd بیدسرخی


7. تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی

المجلد 9، العدد 27، الشتاء 1435، الصفحة 17-41

محمد حسن معصومی


8. البحث عن الدور الوظیفی لحروف الجر الزائدة فی عشرة الأجزاء الأولی من القرآن المجید

المجلد 8، العدد 21، الشتاء 1433، الصفحة 61-80

محمد ابراهیم خلیفة الشوشتری؛ لیلا نوابی قمصر


9. دراسة حول معنی « ویکأنّ » و« کأنّ ... بـ ... » و إعرابهما فی ضوء القرآن و نهج البلاغة

المجلد 6، العدد 15، الصيف 1431، الصفحة 95-112

السیـد علی میرلوحی؛ أختر علوی


10. استدعاء الشخصیات القرآنیة فی دیوان بدوی الجبل

المجلد 5، العدد 11، الشتاء 1430، الصفحة 1-19

عبدالغنی ایروانی زاده؛ احمد نهیرات