الموضوعات الرئيسية = ادبی
عدد المقالات: 153
3. نقش گروه‌های زبان و ادبیات عربی در شکوفایی صنعت گردشگری با تأکید بر شمال و جنوب خلیج‌فارس

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 143-160

رقیه رستم پورملکی؛ مهناز اعتضادی فر


4. بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 63-82

مریم اختیاری؛ حمیدرضا مشایخی؛ مصطفی کمالجو


6. ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی (با رویکرد معناشناسی بلاغی)

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 83-102

یداله حیدری؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی


7. تطبیق پسااستعماری «شخصیت اصلی و رقیب» در رمان روستایی الجزایر و ایران؛ مطالعه «الحریق» دیب و «توپ» ساعدی

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 103-124

مسعود محمدی خانقاه؛ سید ابراهیم آرمن؛ سید بابک فرزانه


8. دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان «شناشیل ابنة الجلبی» أنموذجًا)

المجلد 15، العدد 51، الصيف 2019، الصفحة 43-62

قیس خزاعل؛ محمود شهبازی؛ قاسم مختاری؛ ابراهیم اناری بزچلویی


9. تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 1-20

لیلا یادگاری؛ ناصر زارع؛ رسول بلاوی


10. مطالعة مدل‌های شناختی زمان در متن قرآن بر اساس نظریة استعارة مفهومی

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 123-144

مرتضی قائمی؛ اختر ذوالفقاری


11. بازنمود هژمونی و اندیشه‌های ضدهژمونیک در داستان «خلیل کافر» (بر مبنای نظریۀ آنتونیو گرامشی)

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 81-100

أمید جهان بخت لیلی؛ سمیه پرماس


13. الشخصیّة السیریّة وعلاقتها بالمکان المتغیّر فی «مقتل بائع الکتب» لسعد محمد رحیم

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 41-60

کریم امیری؛ محمد جواد پورعابد


14. بلاغت طنز در داستان‌های کودکانة «نوادر جُحا»

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 101-122

راضیه علی احمد؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ علی اصغر حبیبی


15. استعارة بنیادی و کارکرد آن در رمان «ریح الجنوب»

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 61-80

فاطمه قادری؛ جمشید قاسمی


16. زنانه‌نویسی از جنگ 20 مارس 2003م در عراق (اشعار بشری البستانی)

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 131-154

مرتضی زارع برمی


17. الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 21-40

جابر سوسونی؛ مهدی مسبوق؛ فرامرز میرزایی


18. دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 1-20

حسین تک تبار فیروزجائی؛ علی حاجی خانی؛ مهدی مقدسی نیا


19. کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی)

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 155-178

فرهاد رجبی نوش آبادی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی


20. ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند أبی الفداء؛ شهید الأدب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجاً

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 61-80

علی خالقی؛ احمد پاشازانوس؛ سیّد محمّد میر حسینی


22. روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 111-130

علی احمدزاده؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر


23. عملیة الترجمة الشفهیة من الفارسیة إلی العربیة فی وسائل الإعلام؛ اعتماداً علی نظریة تقنیات فینی وداربلنت

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 41-60

علی کواری؛ نرگس گنجی؛ محمد رحیمی خویگانی


25. لایه‌های آوایی و ایدئولوژی و تأثیر دلالتی آن‌ها بر صحیفه صادقیه

المجلد 14، العدد 48، الخريف 2018، الصفحة 123-148

حسین محمدیان؛ حجت الله فسنقری؛ مهدی خرمی