الموضوعات الرئيسية = ادبی
1. التقارب اللغوی والأدبی بین العربیة والفارسیة: منصة مفتوحة للدبلوماسیة العلمیة بین إیران ودول الخلیج الفارسی

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 12 January 2019

طیبه حسن علی امیریان؛ فرامرز hglhs میرزائی


2. زبان وتحول فرهنگی/ شناختی براساس نظریه فرمالیست در رویکرد شکل‌دهی جامعه شناسی (قرآن ومتنبی به عنوان نمونه تحقیق)

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 20 May 2019

جلال[ مرامی؛ رجاء[ ابوعلی؛ قاسم عزیزی مراد


3. ترجمة أعمال صادق هدایت فی الوطن العربیّ

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 08 May 2017

نسرین الدّهنی


4. دور أقسام اللغة العربیة فی صناعة السیاحة (المناطق الشمالیة والجنوبیة للخلیج الفارسی نموذجاً)

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 23 October 2018

رقیه رستم پور؛ مهناز اعتضادی فر


5. دلالة العنوان وبنیة الاستهلال فی شعر بدر شاکر السیاب (دیوان "شناشیل ابنة الجلبی" أنموذجًا)

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 29 April 2019

قیس خزاعل؛ محمود شهبازی؛ قاسم مختاری؛ ابراهیم اناری بزچلویی


6. دراسة القصة القصیرة جداً فی الأدب العمانی الحدیث مجموعة "موج خارج البحر" أنموذجاً

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 20 May 2019

جمیلة محمد ترابی؛ ناهده فوزی


7. ترسیم انسجام واژگانی در اسلوب تعدد حال مفرد قرآنی (با رویکرد معناشناسی بلاغی)

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 29 May 2019

یداله حیدری؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی


8. تجلّیات الحداثة فی روایة «عمارة یعقوبیان» لعلاء الأسوانیّ

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 08 May 2017

مجید قاسمی؛ مجید صالح بک


9. بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد الفیتوری

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 20 April 2019

مریم اختیاری؛ حمیدرضا مشایخی؛ مصطفی کمالجو


10. تطبیق پسااستعماری "شخصیت اصلی و رقیب" در رمان روستایی الجزائر وایران؛ مطالعه"الحریق" دیب و"توپ "ساعدی

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 28 January 2019

ابراهیم آرمن


11. استعارة بنیادی و کارکرد آن در رمان «ریح الجنوب»

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 61-80

فاطمه قادری؛ جمشید قاسمی


12. بازنمود هژمونی و اندیشه‌های ضدهژمونیک در داستان «خلیل کافر» (بر مبنای نظریۀ آنتونیو گرامشی)

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 81-100

أمید جهان بخت لیلی؛ سمیه پرماس


13. تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 1-20

لیلا یادگاری؛ ناصر زارع؛ رسول بلاوی


14. مطالعة مدل‌های شناختی زمان در متن قرآن بر اساس نظریة استعارة مفهومی

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 123-144

مرتضی قائمی؛ اختر ذوالفقاری


15. بلاغت طنز در داستان‌های کودکانة «نوادر جُحا»

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 101-122

راضیه علی احمد؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ علی اصغر حبیبی


17. الشخصیّة السیریّة وعلاقتها بالمکان المتغیّر فی «مقتل بائع الکتب» لسعد محمد رحیم

المجلد 15، العدد 50، الربيع 2019، الصفحة 41-60

کریم امیری؛ محمد جواد پورعابد


18. ملامح التجدید فی تیسیر الصرف عند أبی الفداء؛ شهید الأدب العربی کتاب «الکُنَّاش» نموذجاً

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 61-80

علی خالقی؛ احمد پاشازانوس؛ سیّد محمّد میر حسینی


19. عملیة الترجمة الشفهیة من الفارسیة إلی العربیة فی وسائل الإعلام؛ اعتماداً علی نظریة تقنیات فینی وداربلنت

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 41-60

علی کواری؛ نرگس گنجی؛ محمد رحیمی خویگانی


20. الزمن السردی ودوره فی عملیة إنتاج المضمون فی قصة «الخطوبة» القصیرة‎ ‎لبهاء طاهر

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 21-40

جابر سوسونی؛ مهدی مسبوق؛ فرامرز میرزایی


21. کاربردهای ناگفتة فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی)

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 155-178

فرهاد رجبی نوش آبادی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی


22. زنانه‌نویسی از جنگ 20 مارس 2003م در عراق (اشعار بشری البستانی)

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 131-154

مرتضی زارع برمی


24. روان‌کاوی شخصیت ابن فارض با تکیه بر انگاره انسان کامل

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 111-130

علی احمدزاده؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر


25. دراسة استراتیجیات مراعاة الأدب فی الصحیفة السجادیة

المجلد 14، العدد 49، الشتاء 2019، الصفحة 1-20

حسین تک تبار فیروزجائی؛ علی حاجی خانی؛ مهدی مقدسی نیا