الموضوعات الرئيسية = ادبی
عدد المقالات: 155
76. جمالیِّة بنیة الأسالیب النحویِّة فی قصَّة «النمور فی الیوم العاشر» لزکریا تامر

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 21-42

عیسی متقی زاده؛ فرامرز میرزائی؛ یعقوبعلی آقاعلی پور


78. دراسة توظیف تقنیة الاسترجاع الفنّی فی «نهج‌البلاغه»

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 43-64

علی نجفی ایوکی؛ صدیقه جعفری نژاد؛ معصومه حسین پور


80. معناشناسی حذف نون در مضارع مجزوم کَانَ با تکیه بر آیات قرآنی

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 153-174

سید ابوالفضل سجادی؛ عباد محمدیان


81. بازنمود کهن‌الگوهای یونگ در قصیدۀ «سرود باران» اثر بدر شاکر السیاب

المجلد 13، العدد 42، الصيف 1438، الصفحة 89-108

رسول بلاوی؛ علی خضری؛ مهتاب دهقان


82. تحلیل گفتمان غالب رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف)

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 127-152

خیریه عچرش؛ حسن دادخواه طهرانی؛ صادق سیاحی؛ علی عدالتی نسب


83. انطباعات الواقعیة العقلانیة فی أدب أمین الریحانی

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 1-18

مریم هاشمی؛ معصومه نعمتی قزوینی


84. یهودی‌سازی در سیستم آموزشی مدارس فلسطین اشغالی

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 197-218

حسن اسماعیل زاده؛ مجتبی رحماندوست؛ مختار مجاهد


85. الصورة الشعریة ‌للتراث الأدبی فی شعر سمیح القاسم

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 61-82

محسن پیشوایی علوی؛ گلاله حسین‌پناهی


86. المصاحبة اللفظیة فی شعر زهیر بن أبی سلمی؛ دراسة دلالیة

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 83-102

سید محمود میرزایی الحسینی؛ علی نظری؛ یونس ولیئی


87. قهرمان مسئله‌دار در رمان «اللص و الکلاب» اثر نجیب محفوظ

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 177-196

امید ایزانلو


88. الحبّ الوجودی فی روایتی «جیل القدر» و«ثائر محترف» لمطاع صفدی

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 19-38

مجید محمدی بایزیدی؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر


89. دغدغه‌های بودن در شعر ابوالقاسم شابی (تحلیل روان‌شناختی شعر شابی بر مبنای نظریة وجودی)

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 153-176

مصطفی مهدوی آرا؛ شادی شایان


90. الحذف فی التعبیر القرآنی ومکانته فی الترجمة الفارسیة (حذف الفعل نموذجاً)

المجلد 12، العدد 41، الربيع 1438، الصفحة 39-60

اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان


91. الترجمةُ عندَ الأدباء والبلاغیین الفرس القدماء

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 59-78

محمد رحیمی خویگانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ نرگس گنجی


92. سیمیائیة أسماء الشخصیات فی روایة "ذاکرة الجسد" لأحلام مستغانمی (الشخصیتین الرئیسیتین نموذجاً)

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 39-58

هاله بادینده؛ سوسن عباسیان؛ علی مهدی زیتون


93. خوانشی انتقادی ـ جامعه‌شناختی از رخداد بینامتنی قرآنی در شعر محمد بن عبدالمطلب

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 143-166

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ طاهره حیدری


96. روانشناسی تطبیقی رنگها در دیوان بشار بن برد و شوریدة شیرازی برپایة نظریة ماکس لوشر

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 119-142

محسن احمدی؛ فائزه عرب یوسف آبادی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


98. شیوة نقد طه حسین در حدیث الاربعاء

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 167-186

رمضان رضائی


99. دراسةٌ نفسیةٌ لشخصیة عنترة فی ضوء نظریة «أدلر»

المجلد 12، العدد 40، الشتاء 1438، الصفحة 1-22

رضا افخمی عقدا؛ محسن زمانی؛ علی علی محمدی