الموضوعات الرئيسية = ادبی
عدد المقالات: 155
151. دلالة العنوان فی "رسالة من المنفی" لمحمود درویش و"نامه" لأحمد شاملو (دراسة مقارنة)

المجلد 10، العدد 33، الصيف 1436، الصفحة 1-16

فاطمه بخیت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکو بخت؛ کبری روشنفکر


152. بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) طی سال‌های 2013-2012

المجلد 10، العدد 33، الصيف 1436، الصفحة 97-117

فاطمة علی نجاد جمازکتی؛ سعیدة میرحق جو لنکرودی؛ فروغ رحیمی؛ مرضیة کهندل جهرمی


153. الظواهر الأسلوبیة فی قصیدة «غریب علی الخلیج» لبدر شاکر السیاب

المجلد 10، العدد 32، الشتاء 1436، الصفحة 25-43

مینا بیرزادنیا؛ راضیة قاسمی


154. بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی (با تکیه بر معلقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک)

المجلد 10، العدد 32، الشتاء 1436، الصفحة 65-78

عباس اقبالی؛ راضیه نظری


155. بنیویة التراث و آلیاته فی شعر بلند الحیدری

المجلد 10، العدد 32، الشتاء 1436، الصفحة 1-23

علی خالقی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی