طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهید الدکتور حسن عضدی، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

المستخلص

رمان خان الخلیلی حوادث مربوط به جنگ جهانی دوم و ورود استعمارگران به مصر را به تصویر می‌کشد و زندگی شخصی و اجتماعی احمد عاکف شخصیّت اصلی داستان را بیان می‌کند. نظریۀ شخصیّت کارن هورنای، یکی از مهم‌ترین نظریه‌های‌ شخصیّت است که بسیار مورد توجّه پژوهشگران ادبیّات قرار گرفت و دیدگاه‌های او در مورد شخصیّت‌های روان‌رنجور، زمینه را برای نقد روان‌شناسی آثار ادبی و شخصیّت‌های داستانی فراهم آورد. رمان خان الخلیلی نیز دارای تِم و زمینۀ روان‌شناسی است؛ پس این جستار برآن است تا با شیوۀ توصیفی-تحلیلی و بر اساس نظریۀ شخصیّت کارن هورنای به تحلیل روان‌کاوانۀ احمد عاکف، قهرمان داستان بپردازد. بر اساس یافته‌های پژوهش احمد عاکف شخصیّت روان‌رنجوری است که دارای یک خودانگاره و دنیای غیرواقعی و بسیار آرمان‌گراست. او برخی از نیازهای شخصیّت‌های حرکت به دور از مردم همچون نیاز به استقلال و خودبسندگی، کمال‌گرایی و آسیب‌ناپذیری و برتری را داراست. همچنین برخی نیازهای گرایش علیه مردم را دارد که در قالب بهره‌کشی و ارتباط با دیگران بر اساس منافع شخص و میل به تحسین شدن از سوی دیگران بازتاب می‌یابد.

الكلمات الرئيسية

ایگلتون، تری، (1368)، پیش درآمدی بر نظریه ادب، ترجمه عباس مخبر، چاپ اوّل، تهران، نشر مرکز.

بیابان‌گرد، اسماعیل، (1378)، روش‌های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان.

شاملو، سعید،(1382)، آسیب شناسی روانی، چاپ هفتم، تهران: رشد.

شمیسا، سیروس، (1388)، نقد ادبی، چاپ سوم، تهران: نشر میترا.

شولتز، دوآن، (1391)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه: یوسف کریمی و همکاران، چاپ دهم، تهران، ارسباران.

شولتز، دوان، شولتز، سیدنی الن، (1390)، نظریه‌های شخصیت، مترجم یحیی سید محمدی، تهران، ویرایش.

فیست، جس، فیست، گریگوری جی، آن رابرتس، تامی(1394)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ سیزدهم، تهران: روان.

لازاراوس، ریتشارد، (1985)، الشخصیة، ترجمه: سید محمد غنیم، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة.

محفوظ، نجیب، (1990)، المؤلفات الکاملة، ج1، الطبعة الأولی، بیروت، مکتبة لبنان.

هورنای، کارن،(1386)، تضادهای درونی ما، ترجمۀ محمد جعفر مصفا، تهران، بهجت.

......................(1369)، خودکاوی، ترجمه کامبیز پارسای، چاپ ششم، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

مقاله

بهنام‌فر، محمد، طلایی، زینب(1393)، «تحلیل روانشناختی خودستایی‌های خاقانی بر مبنای دیدگاه کارن هورنای»، پژوهشنامه ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال دوازدهم، شماره بیست و دوم، صص 69-92.

منابع انگلیسی

Horney, K. (1937). The neurotic personality of our time. New York: Norton. Describes the development of conflict and anxiety within the personality and relates neuroses to past experiences and to the sociocultural climate.

pope, W . Alice, Mchale, M .S& Edward, W(1989) self esteem enhancement with children and adolescent's, New york  pergamon press.