طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي

2 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي

3 دانشجوي دکتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي

المستخلص

رمان خان الخليلي حوادث مربوط به جنگ جهاني دوم و ورود استعمارگران به مصر را به تصوير مي‌کشد و زندگي شخصي و اجتماعي احمد عاکف شخصيّت اصلي داستان را بيان مي‌کند. نظريۀ شخصيّت کارن هورناي، يکي از مهم‌ترين نظريه‌هاي‌ شخصيّت است که بسيار مورد توجّه پژوهشگران ادبيّات قرار گرفت و ديدگاه‌هاي او در مورد شخصيّت‌هاي روان‌رنجور، زمينه را براي نقد روان‌شناسي آثار ادبي و شخصيّت‌هاي داستاني فراهم آورد. رمان خان الخليلي نيز داراي تِم و زمينۀ روان‌شناسي است؛ پس اين جستار برآن است تا با شيوۀ توصيفي-تحليلي و بر اساس نظريۀ شخصيّت کارن هورناي به تحليل روان‌کاوانۀ احمد عاکف، قهرمان داستان بپردازد. بر اساس يافته‌هاي پژوهش احمد عاکف شخصيّت روان‌رنجوري است که داراي يک خودانگاره و دنياي غيرواقعي و بسيار آرمان‌گراست. او برخي از نيازهاي شخصيّت‌هاي حرکت به دور از مردم همچون نياز به استقلال و خودبسندگي، کمال‌گرايي و آسيب‌ناپذيري و برتري را داراست. همچنين برخي نيازهاي گرايش عليه مردم را دارد که در قالب بهره‌کشي و ارتباط با ديگران بر اساس منافع شخص و ميل به تحسين شدن از سوي ديگران بازتاب مي‌يابد.

الكلمات الرئيسية

ایگلتون، تری، (1368)، پیش درآمدی بر نظریه ادب، ترجمه عباس مخبر، چاپ اوّل، تهران، نشر مرکز.

بیابان‌گرد، اسماعیل، (1378)، روش‌های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان.

شاملو، سعید،(1382)، آسیب شناسی روانی، چاپ هفتم، تهران: رشد.

شمیسا، سیروس، (1388)، نقد ادبی، چاپ سوم، تهران: نشر میترا.

شولتز، دوآن، (1391)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه: یوسف کریمی و همکاران، چاپ دهم، تهران، ارسباران.

شولتز، دوان، شولتز، سیدنی الن، (1390)، نظریه‌های شخصیت، مترجم یحیی سید محمدی، تهران، ویرایش.

فیست، جس، فیست، گریگوری جی، آن رابرتس، تامی(1394)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ سیزدهم، تهران: روان.

لازاراوس، ریتشارد، (1985)، الشخصیة، ترجمه: سید محمد غنیم، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة.

محفوظ، نجیب، (1990)، المؤلفات الکاملة، ج1، الطبعة الأولی، بیروت، مکتبة لبنان.

هورنای، کارن،(1386)، تضادهای درونی ما، ترجمۀ محمد جعفر مصفا، تهران، بهجت.

......................(1369)، خودکاوی، ترجمه کامبیز پارسای، چاپ ششم، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

مقاله

بهنام‌فر، محمد، طلایی، زینب(1393)، «تحلیل روانشناختی خودستایی‌های خاقانی بر مبنای دیدگاه کارن هورنای»، پژوهشنامه ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال دوازدهم، شماره بیست و دوم، صص 69-92.

منابع انگلیسی

Horney, K. (1937). The neurotic personality of our time. New York: Norton. Describes the development of conflict and anxiety within the personality and relates neuroses to past experiences and to the sociocultural climate.

pope, W . Alice, Mchale, M .S& Edward, W(1989) self esteem enhancement with children and adolescent's, New york  pergamon press.