کارکرد نظریه ی میدان های معنایی در تحلیل جهان متن شاعر (مطالعه ی ابیاتی از خمریه ی إبن فارض)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 جامعة الإمام الخمینی الدولیة(ره)،کلیة الآداب،قسم اللغة العربیة و آدابها

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی- دانشگاه بین المللی امام خمینی

المستخلص

میدان‌های معنایی یکی از نظریه‌‌های اصلی در علم معنا‌‌شناسی است. میدان‌ معنایی به مجموعه‌ واژگانی گفته می‌شود که در معنا با یک‌دیگر مرتبط بوده و ذیل یک واژه‌ عام قرار می‌گیرند. به‌کارگیری این نظریه می‌تواند راهکاری برای تحلیل جهان‌متن شاعر باشد. نگارندگان در این مقاله بر‌آنند تا با روش استنادی – تحلیلی وبه‌کارگیری این نظریه ابیاتی از خمریه‌ ابن فارض را به عنوان نمونه تحلیل نمایند. در تحلیل مورد نظر، روابط معنایی جدیدی بین واژگان آشکار می‌گردد، مفاهیمی چون: عشق ازلی، محبت پروردگار، انوار الهی، مشاهده و تجلّی، هدایت وراه‌یافتن به سوی سعادت و همچنین مفهوم فراگیر روح-بخشی می الهی هر کدام یک میدان معنایی را در اشعار تحلیل شده تشکیل داده‌اند و واژگان مرتبط ذیل آن‌ها قرار گرفته است. در نتیجه، با کاربست نظریه میدان های معنایی در این مقاله، هندسه معنایی هر بیت با تحلیل میدان‌های معنایی مماس ذیل میدان معنایی کلی بیت به شکلی منسجم تحلیل می‌گردد و مجموعه میدان های معنایی برخاسته از هر بیت ذیل میدان کلی عرفان ابن فارض قرار گرفته و در نهایت جهان متن شاعر را تشکیل می دهد. چنین روندی در معناگشایی، ضمن اینکه کارکرد نظریه مورد نظر را در سطوح فراتر از بررسی واژه روشن می سازد؛ در نهایت جلوه های متفاوتی از زیبایی نهفته در معنا را نیز آشکار می سازد.

الكلمات الرئيسيةالمقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 08 April 2020
  • تاريخ الاستلام: 06 يوليو 2019
  • تاريخ المراجعة: 07 إبريل 2020
  • تاريخ القبول: 07 إبريل 2020