طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشگاه شيراز

2 داشگاه شيراز

المستخلص

ارزيابي مقاله‌هاي علمي پژوهشي، يکي از‌ راهکار‌هاي ارتقاي سطح پژوهش‌هاي علمي است. بنابراين اين پژوهش با بهره‌گيري از روش تحليل محتواي کمي، به‌منظور دستيابي به وضعيت ساختاري مقاله‌هاي حوزه داستانيِ «مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي» نگاشته شده است. در ابتدا داده‌ها از طريق پرسشنامه طراحي شده، جمع‌آوري و سپس با استفاده از آمار توصيفي به داده‌هاي کمي تبديل‌شده است. عنوان، چکيده، مقدمه، روش پژوهش، بدنه‌ي اصلي، نتايج و منابع، هفت مولفه است که در پرسشنامه قرار داده شده است.
مطالعه‌ي 46 مقاله حوزه‌ي داستان مجله‌ي انجمن بيانگر آن است که عنوان اين مقاله‌ها ويژگي‌هاي يک موضوع و شاخصه‌هاي تنظيم عنوان موردقبول را داراست. در چکيده مقاله‌ها ضعف در اشاره نکردن به روش پژوهش است. ضرورت و پيشينه پژوهش، روش پژوهش و عدم پايبندي به آن در متن مقاله و چگونگي بيان نتيجه پژوهش با معيارهاي علمي مقاله هاي علمي پژوهشي منطبق نيست. حضور پررنگ شاخصه‌اي چون ارائه‌ي نمونه‌ها از نقاط قوت بدنه‌ي ‌اصلي اين مقاله‌ها است.
با توجه به برجسته بودن برخي ضعف‌هاي ساختاري در مقاله ها مي توان به اين نتيجه رسيد که نويسندگان هيچ الگوي ساختاري در اختيار نداشتند و ساختار مقاله‌ها را بر اساس آنچه خود آموزش ديده‌اند تنظيم کرده‌اند. توجه نکردن به معيار-هاي ساختاري در آموزش‌هاي دانشگاهي، روشن نبودن ساختار مقاله‌ها در راهنماي نويسندگان مجله و نيز مهم نبودن مساله ساختار براي سردبيران‌ از عوامل اين ضعف است.

الكلمات الرئيسية