طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهید الدکتور حسن عضدی، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

المستخلص

بررسی ناکارآمدی آموزش زبان عربی در هنرستان‌های کارودانش و فنی‌حرفه‌ای از مهمترین چالش‌های فرآیند آموزش است. نظام آموزشی برای هر بخشی از منابعِ یادگیرندگان، امکانات و سیاست‌هایی را فراهم کرده‌ که از مهمترین این اقدامات، زمان اختصاص داده شده به فرآیند یادگیری-یاددهی است. چنانچه زمان بیش یا کمتر از حد معمول باشد، این فرایند دچار نقص خواهد شد. در این پژوهش، ناکارآمدی آموزش زبان عربی در هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای را از لحاظ امکانات و سیاست های نظام آموزشی و همچنین طرف مقابل، یعنی یادگیرندگان را مورد کاوش قرار دادیم. در این فرآیند آموزشی، زمان اختصاص داده شده به آموزش زبان عربی سبب نارضایتی دبیران و دانش‌آموزان شد. در این مقاله به بررسی سیاست‌های نظام آموزشی و پرورشی درس زبان عربی در هنرستان‌های کارودانش و فنی‌حرفه‌ای پرداخته‌ شد. سپس موانع و چالش‌ها را تبیین کرده و راهکارهایی برای این مشکلات مانند پودمانی شدن درس عربی، افزایش زمان فراگیری درس عربی، تغییر کتب، آموزش معلّمان، استفاده از طرح درس‌های کارآمد، آزمون‌های مستمر، گروه‌بندی، آموزش مطالعه روشمند ارائه شد. از مهمترین نتایج این پژوهش برای درس عربی با توجّه به تحقیقات میدانی در هنرستان‌ها این است که ایجاد انگیزه و استفاده از روش‌های نوین یادگیری مانند یادگیری مشارکتی، بهترین نوع یاددهی در این زمینه است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی آماری است.

الكلمات الرئيسية