فضایل امام علی(ع) در شعر ناصرخسرو و کمیت بن زید اسدی

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه رازی

المستخلص

نگاه ناصرخسرو و کمیت بن زید اسدی، به فضایل حضرت علی (ع) با بهره‌گیری از آیات و روایات، قابل توجه است. مسئله مهم در این زمینه وجوه تشابه و تباین در نوع نگاه دو شاعر به امام علی (ع) و منابع مورد استفاده و زبان هنری‌ در شعر این دو است. ازآنجاکه نویسندگان این مقاله، بر مبنای نقد مستقیم و بدون تکیه بر آثار خاص و پس‌زمینه تاریخی، به موضوع پرداخته‌اند، چهارچوب نظری این پژوهش بر اساس روش مکتب امریکایی در مطالعات تطبیقی است. بررسی تطبیقی نشان داد که دو شاعر در بیان برخی فضایل مانند: شجاعت و دلاوری، وصایت و ولایت برحق علی و رخداد غدیر خم مشترکاتی دارند، که این وجوه تشابه ناشی از غور آن دو در منابع دینی همچون قرآن و حدیث است، اما بسامد فضایل امام علی (ع) در شعر کمیت کمتر از ناصرخسروست، و این مسئله با توجه به اینکه در شعر ناصرخسرو شاهد تقابل رافضی و ناصبی هستیم، طبیعی می‌نماید. در دیوان کمیت مناقبی ذکر شده که بیانگر اهمیت آنها در سرزمین آن شاعر است؛ مناقبی همانند سخنوری و صداقت که این مورد در دیوان ناصرخسرو دیده نمی‌شود.

الكلمات الرئيسية