طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه رازي

المستخلص

نگاه ناصرخسرو و کميت بن زيد اسدي، به فضايل حضرت علي (ع) با بهره‌گيري از آيات و روايات، قابل توجه است. مسئله مهم در اين زمينه وجوه تشابه و تباين در نوع نگاه دو شاعر به امام علي (ع) و منابع مورد استفاده و زبان هنري‌ در شعر اين دو است. ازآنجاکه نويسندگان اين مقاله، بر مبناي نقد مستقيم و بدون تکيه بر آثار خاص و پس‌زمينه تاريخي، به موضوع پرداخته‌اند، چهارچوب نظري اين پژوهش بر اساس روش مکتب امريکايي در مطالعات تطبيقي است. بررسي تطبيقي نشان داد که دو شاعر در بيان برخي فضايل مانند: شجاعت و دلاوري، وصايت و ولايت برحق علي و رخداد غدير خم مشترکاتي دارند، که اين وجوه تشابه ناشي از غور آن دو در منابع ديني همچون قرآن و حديث است، اما بسامد فضايل امام علي (ع) در شعر کميت کمتر از ناصرخسروست، و اين مسئله با توجه به اينکه در شعر ناصرخسرو شاهد تقابل رافضي و ناصبي هستيم، طبيعي مي‌نمايد. در ديوان کميت مناقبي ذکر شده که بيانگر اهميت آنها در سرزمين آن شاعر است؛ مناقبي همانند سخنوري و صداقت که اين مورد در ديوان ناصرخسرو ديده نمي‌شود.

الكلمات الرئيسية