ارزیابی آمادگی و توانایی دانشجویان رشته زبان وادبیات عربی در زمینة ورود به بازار کار مرتبط با این رشته (از دیدگاه دانشجویان و اساتید)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه تربیت مدرس

المستخلص

امروزه داشتن مدرک برای افراد جویای شغل در بازار کار داخلی و احیاناً خارجی گرچه لازم است ولی به‌تنهایی کافی نیست. فرد جویای کار برای ورود به بسیاری از مشاغل به مهارت‌هایی نیاز دارد که بدون داشتن این مهارت‌ها از عهده انجام آنها بر نخواهد آمد. رشته زبان عربی و دانش‌آموختگان آن نیز از این قاعده مستثنا نیستند. ازآنجاکه طی سالیان اخیر موقعیت‌های پیش‌آمده در ایران فرصت‌های شغلی زیادی به وجود آورده که بازار کار رشتة زبان عربی را بیشتر از پیش گسترش داده، ورود به بازار کار رشتة زبان عربی نیز مستلزم داشتن مهارت‌های مربوط به زمینه‌های شغلی است. در این مقاله می‌خواهیم با روش توصیفی ـ تحلیلی، زمینه‌های اشتغال فارغ‌التحصیلان رشتة زبان عربی را برشماریم و با روش پیمایشی، طرح پرسش‌نامه و اجرای آن در پنج دانشگاه شهر تهران و در میان دانشجویان کارشناسی ارشد، اساتید و خبرگان این رشته، نظر آنان را در مورد میزان آمادگی دانشجویان برای ورود به بازار کار به تفکیک فرصت‌های شغلی جویا شویم. پاره‌ای‌ از نتایج حاکی از آن است که بسیاری از دانشجویان مهارت‌های اکتسابی خود را در آموزش‌های دانشگاهی، در حد متوسط یا پایین می‌بینند. در پایان، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده‌است.

الكلمات الرئيسية