طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشگاه خوارزمي

2 دانشگاه تربيت مدرس

المستخلص

امروزه داشتن مدرک براي افراد جوياي شغل در بازار کار داخلي و احياناً خارجي گرچه لازم است ولي به‌تنهايي کافي نيست. فرد جوياي کار براي ورود به بسياري از مشاغل به مهارت‌هايي نياز دارد که بدون داشتن اين مهارت‌ها از عهده انجام آنها بر نخواهد آمد. رشته زبان عربي و دانش‌آموختگان آن نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. ازآنجاکه طي ساليان اخير موقعيت‌هاي پيش‌آمده در ايران فرصت‌هاي شغلي زيادي به وجود آورده که بازار کار رشتة زبان عربي را بيشتر از پيش گسترش داده، ورود به بازار کار رشتة زبان عربي نيز مستلزم داشتن مهارت‌هاي مربوط به زمينه‌هاي شغلي است. در اين مقاله مي‌خواهيم با روش توصيفي ـ تحليلي، زمينه‌هاي اشتغال فارغ‌التحصيلان رشتة زبان عربي را برشماريم و با روش پيمايشي، طرح پرسش‌نامه و اجراي آن در پنج دانشگاه شهر تهران و در ميان دانشجويان کارشناسي ارشد، اساتيد و خبرگان اين رشته، نظر آنان را در مورد ميزان آمادگي دانشجويان براي ورود به بازار کار به تفکيک فرصت‌هاي شغلي جويا شويم. پاره‌اي‌ از نتايج حاکي از آن است که بسياري از دانشجويان مهارت‌هاي اکتسابي خود را در آموزش‌هاي دانشگاهي، در حد متوسط يا پايين مي‌بينند. در پايان، پيشنهادها و راهکارهايي براي بهبود وضعيت موجود ارائه شده‌است.

الكلمات الرئيسية