آسیب‌شناسی سرفصل‌های رشتة زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص‌های تجاری‌سازی و کارآفرینی

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه تربیت مدرس

المستخلص

ﺑﺎ توجه به ﮔﺴﺘﺮش روزافزون اﻫﻤﻴﺖ تجاری‌سازی و کارآفرینی رشته‌های داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ، کشف و بررسی ﺷـﺎﺧص‌هـﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ تجاری‌سازی و کارآفرینی رشته‌های داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳـﺰی‌هـﺎی راﻫﺒـﺮدی ﺿﺮوری می‌نماید؛ بنابراین این پژوهش می‌کوشد عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تجاری‌سازی و کارآفرینی رشتة زبان و ادبیات عربی و ارتباط این عوامل با روش تدریس استادان و سرفصل‌های درسی این رشته را بررسی کند. روش خاص این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه است. برخی از نتایج این پژوهش نشان داد ناموفق بودن تجاری‌سازی و کارآفرینی در این رشته، ریشه در نبودِ سرفصل‌های درسی مناسب و استادان متخصص در حوزه آموزش تجاری‌سازی و کارآفرینی دارد. در پایان پیشنهاد‌هایی برای بهبود اوضاع تجاری‌سازی و کارآفرینی رشته زبان و ادبیات عربی ارائه شده‌است.

الكلمات الرئيسية