طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه پيام نور

المستخلص

اگر چه کارآفريني رويکرد جديد در نظام آموزش عالي است؛ اما فراواني دانش‌آموختگان فاقد توانايي‌هاي فردي و مهارت‌هاي لازم براي راه‌اندازي کسب‌وکار مناسب، آن را چالش مي‌کشد. زبان عربي، علاوه بر ايـنکـه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي است و با زبان فارسي کاملاً آميخته است، ضروري‌ترين ابزار دادوستد علمي و فرهنگي در بيشتر رشته‌هاي علوم انساني ازجمله علوم قرآني، فقه، فلسفه، اقتصاد، تاريخ، الهيات، و... است. ازاين‌رو گروه‌هاي زبان و ادبيات عربي دانشگاه‌ها مي‌توانند با اقداماتي از قبيل: اصـلاح سرفصل‌هاي درسي و ايجاد درس‌هاي جديد متناسب با نياز جامعه، به‌روز کردن خلاقيت‌ها و ِ، ايجاد گرايش‌هاي جديد و ميان‌رشته‌اي، توجه به ويژگي‌هاي کارآفرينانة دانشجويان براي ترويج قابليت‌هاي کارآفريني در دانشجويان اين رشته گام بردارند، تا ضمن همسويي با دنياي کار و پيش‌بيني نيازهاي اجتماعي، ظرفيت‌هاي کارآفريني، ابتکار و خلاقيت را در نيروي انساني توسعه دهند و امکان اشتغال دانش‌آموختگان رشته زبان و ادبيارا فراهم سازند. اين پژوهش از نوع توصيفي ـ تحليلي است و در آن براي جمع‌آوري  اطلاعات از روش کتابخانه‌اي و انجام مصاحبه با صاحب‌نظران رشته‌ کارآفريني استفاده شده‌است.

الكلمات الرئيسية