کارآفرینی سازمانی زبان عربی، ظرفیت‌ها و شاخصه‌ها مطالعة موردی: دانشکدة علوم قرآنی شیراز

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلف

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

المستخلص

یکی از سازوکارهای مطلوب سازمان‌ها برای پاسخ‌گویی به تحولات و تغییرات، توجه به زیرمجموعه‌های کارآفرین و فرصت‌ساز است. برخی از این سازمان‌ها از طریق نهادینه‌سازی کارآفرینی در درون خود، زمینه‌های اشتغال‌زایی و گسترش فرهنگ و اعتقادات دینی را نیز به وجود می‌آورند. دانشکدة علوم قرآنی شیراز یکی از این سازمان‌هاست که در این مقاله ضمن ارائة تعریفی از کارآفرینی و سپس کارآفرینی سازمانی، فرصت‌های کارآفرینانه در آن بررسی شده‌است. این امر با توجه به ظرفیت‌ها و شاخصه‌های موجود در دانشکده و بر مبنای مهم‌ترین مؤلفة بستر اجتماعی کارآفرینی که همان بستر فرهنگی است صورت پذیرفته‌است.

الكلمات الرئيسية