طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلف

دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم

المستخلص

يکي از سازوکارهاي مطلوب سازمان‌ها براي پاسخ‌گويي به تحولات و تغييرات، توجه به زيرمجموعه‌هاي کارآفرين و فرصت‌ساز است. برخي از اين سازمان‌ها از طريق نهادينه‌سازي کارآفريني در درون خود، زمينه‌هاي اشتغال‌زايي و گسترش فرهنگ و اعتقادات ديني را نيز به وجود مي‌آورند. دانشکدة علوم قرآني شيراز يکي از اين سازمان‌هاست که در اين مقاله ضمن ارائة تعريفي از کارآفريني و سپس کارآفريني سازماني، فرصت‌هاي کارآفرينانه در آن بررسي شده‌است. اين امر با توجه به ظرفيت‌ها و شاخصه‌هاي موجود در دانشکده و بر مبناي مهم‌ترين مؤلفة بستر اجتماعي کارآفريني که همان بستر فرهنگي است صورت پذيرفته‌است.

الكلمات الرئيسية