به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه شهید بهشتی

المستخلص

در کشور ما بر هیچ‌یک از دست‌اندرکاران رشتة زبان و ادبیات عربی پوشیده نیست که فارغ‌التحصیلان این رشته فاقد توانایی‌ها و مهارت‌های کافی برای پر کردن بخش‌های حساس کشور هستند. به عقیدة ما، عاملی که امروز مانع تحقق اهداف متعالی آموزش این رشته شده و فارغ‌التحصیلان آن را به افرادی فاقد توانمندی‌های لازم تبدیل کرده‌است، در یک کلام نقص‌های سرفصل دروس دورة کارشناسی و شیوه‌های تدریس آن است؛ بنابراین پژوهشگران در این مقاله تلاش خواهند کرد با توجه به سرفصل‌ها و شیوه‌های آموزشی رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه، و بر اساس موفقیت نسبی این رشته در تربیت نیروی انسانی کارآمد، به ارائة یک الگوی به‌روزتر در بازتعریف سرفصل‌های پیش‌بینی‌شده برای این مقطع بپردازند.

الكلمات الرئيسية