زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 نویسنده مسوول

2 همکار

المستخلص

گردشگری، صنعتی است فرهنگی و پرسود کهنقش زبان در آن برجستهاست و تمامی عناصر پیوندمیان ملت‌ها را در خود دارد. همچنین کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و آیینی آن نیز قابل توجه است. در گردشگریِ سلامت،زبان اهمیت و جایگاه والایی دارد. چراکه گردشگر بیشترین تعامل و ارتباط را با مجموعة بزرگی از مردم مقصد دارد. این تعامل گسترده ودوسویهمی‌تواند به پیوندهای اجتماعی و فرهنگی نیز بینجامد.
پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های متعدد علمی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی توجه ملل مسلمان رابه خود معطوف کرده‌است. گردشگری سلامت نیز یکی از مهم‌ترین دلایل مسافرت مسلمانان عرب به ایران است. در این زمینه با چند پرسش روبه‌رو هستیم: نقش دانش‌آموختگان زبان عربی در توسعة صنعت گردشگری به‌ویژه گردشگری سلامت چیست؟ ظرفیت‌های این صنعت در جذب دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان زبان عربی چگونه است؟
بی‌شکدانش‌آموختگان زبان عربی حلقة واسط گردشگران سلامت و درمانگرانهستند که هم در مقام سفیران فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و همدر مقام بازرگانان دستاوردهای علمی کشور ایفای نقش می‌کنند و در دو فاز علمی و فرهنگی رسالت سترگی را بر عهده دارند.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية