نقش زبان عربی در بهبود گردشگری سلامت در ایران

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 مدرس دانشگاه پیام نور

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

المستخلص

گردشگری سلامت (توریستِ درمانی) در ایران یکی از پردرآمدترین شاخه‌های گردشگری است که با توجه به رقابتی بودن قیمت با سایر کشورها و ارائة مطلوب برخی خدمات درمانی، توانسته‌است حوزة اقتصادی مطمئن و سودآوری باشد. صنعت گردشگری سلامت در ایران اگرچه قابلیت‌های خوبی دارد ولی متأسفانه به دلایل مختلفی ازجمله ارائه نشدن خدمات ویژة پزشکی، ضعف مترجمان و راهنمایان وضعیت مطلوبی ندارد. ازآنجایی‌که گردشگران کشورهای عربی بیشترین سفر را برای درمان به ایران داشته‌اند، بنابراین چگونگی ارائة خدمات و نوع برخورد مترجمان اهمیت بسزایی دارد. مترجم باید آموزش‌های لازم و اطلاعات و مهارت کافی را به صورت تخصصی داشته باشد. هدف از این پژوهش، تشخیص موانع، چالش‌ها و خلأهای موجود، و بررسی آسیب‌ها و ارائة راهکارهای مناسب برای بهبود گردشگری سلامت در ایران است. روش تحقیق بر اساس روش میدانی ـ کتابخانه‌ای و اینترنتی است و مباحث و مشکلات مطرح‌شده، نتیجة تجربة عملی در بخش مدیریت گردشگری سلامت با کشورهای عربی است. صنعت گردشگری سلامت در کشور، به بهبود کیفیت آموزش، همچون آموزش لهجه‌های مختلف کشورهای عربی و توانمندسازی مترجمان زبان عربی نیاز مبرم دارد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية