طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 Iranian

2 دانشگاه فردوسي مشهد

المستخلص

اشتغال دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبيات عربي در شغل‌هايي متناسب با اين رشته به‌ويژه در مقاطع تحصيلات تکميلي از مسائل موردتوجه در زمينة بهره‌وري مناسب از رشتة عربي است. يکي از راهکارهاي پيشنهادي براي دستيابي به اين مهم، کارآفريني و اشتغال در حوزه گردشگري سلامت است. شاخه‌اي از خدمات گردشگري که به ارائة خدمات به مسافران و بيماران کشورهاي عربي که امروزه رو به رشد بوده و ارزآوري بسياري را براي کشور به همراه دارد. در اين راستا توانايي و تخصص دانش‌آموختگان از طريق تأسيس يک شرکت خدماتي، تجاري‌سازي مي‌شود و با توجه به اوضاع کنوني ناشي از نهضت‌هاي معروف به «بهار عربي» در کشورهاي تونس، مصر، ليبي، سوريه، عراق، يمن و بحرين، انتظار مي‌رود که اشتغال‌زايي و سودآوري فراواني را نصيب شاغلان در اين عرصه نمايد. در اين راستا ضمن ايجاد زيرساخت و انجام مراحل قانوني اوليه و اخذ مجوزهاي لازم، شايسته است براي تأمين منابع انساني کارآمد و موردنياز از تعدادي از تخصص‌هاي ديگر مانند زبان انگليسي و رايانه و حسابرسي و... نيز بهره گرفته شود. سپس با بازاريابي و تبليغات و اطلاع‌رساني مناسب، بسياري از بيماران متقاضي را شاهد خواهيم بود که به دليل امکانات و تجهيزات و تجربه پزشکان متخصص ايراني از يک‌سو و هزينه‌هاي کمتر درمان در ايران نسبت به بسياري از کشورهاي غربي از سوي ديگر، مشتريان خدمات اين‌گونه شرکت‌ها خواهند بود.

الكلمات الرئيسية