ظرفیت‌ها، راهکارها و اصول کارآفرینی و تجاری‌سازی در رشتة زبان و ادبیات عربی

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 کاشان، جامعة کاشان، کلیّة الآداب و اللغات الأجنبیّة ، قسم اللغة العربیّة و آدابها

2 جامعة کاشان

المستخلص

در این عصر، کارآفرینی و تجاری‌سازی، وظیفة ذاتی همة دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر جهان به شمار می‌آید که در بسیاری از رشته‌ها پدیدار شده و در حال توسعه است. رشتة زبان عربی نیز یکی از رشته‌های دانشگاهی مادر در حوزة علوم انسانی است که با توجه به حوزة کاربرد گستردة زبان عربی و همچنین وجود ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و آیینیِ ارزشمند، قابلیت‌های حضور در عرصة تجاری‌سازی و کارآفرینی را دارد. در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع علمی تخصصی در زمینة کارآفرینی انجام شده‌است، می‌کوشیم الگوهای کارآفرینی و تجاری‌سازی این رشته را با رویکردی علمی ارائه کنیم.
دستاورد این پژوهش بیانگر آن است که در ایران، ظرفیت‌های نهان و آشکار بسیاری برای رشد و شکوفایی نخبگان و دانش‌آموختگان این رشته وجود دارد؛ اما بی‌شک ایجاد یک نهاد سازمان‌یافته و متمرکز بر نیازهای جامعه به این رشته و جذب استعدادهای دانشگاهی پرورش‌یافته در این زمینه ضروری است تا بتواند با نیازسنجی درست از ظرفیت‌های علمی کشور بیشترین بهره را ببرد و میان عرضه و تقاضا در این رشته تناسب ایجاد کند.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية