طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشگاه شيراز

2 دانشگاه شيراز . بخش زبان و ادبيات فارسي

3 دانشگاه کاشان

المستخلص

فانتزي گونه‌اي از داستان مدرن است که ريشه در داستان‌هاي تخيلي سنتي دارد و حکايت‌هاي جانوري از جملة اين ‌گونه‌هاي سنتي است که ريشه‌هاي مشترکي با فانتزي‌ها دارد؛ بنابراين داستان‌هاي کليله‌ودمنه به زبان حيوانات دربردارندة ظرفيت‌هاي فانتزي است؛ ازاين‌رو، اين پژوهش در پي شناسايي و بازنمايي ظرفيت‌هاي فانتزي در داستان‌هاي کليله‌ودمنه است. اين پژوهش از نوع کيفي است و بر اساس تحليل محتوا انجام‌گرفته؛ بنابراين پس از معرفي فانتزي و عناصر آن، به نقد و تحليل عناصر مشترک کليله‌ودمنه و داستان‌هاي فانتزي مي‌پردازد. سپس عناصر داستان همچون شخصيت، درون‌مايه، صحنه‌پردازي و پي‌رنگ بررسي مي‌شود و با فانتزي کودک و نوجوان مقايسه مي‌گردد. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که حکايت‌هاي کليله‌ودمنه با گونه‌هاي فانتزي جانوري، فانتزي تمثيلي و فانتزي آرمان‌خواهانه، بيشترين تناسب را دارد و نيز نوع و جنس شخصيت‌ها، درون‌مايه‌ها، نوع طرح به‌کاررفته در داستان، تنوع در مکان و الگوهاي گريز از زمان که از ويژگي‌هاي داستان‌هاي فانتزي کودک و نوجوان است، در کليله‌ودمنه ديده مي‌شود.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية