طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 هيات علمي

2 فارغ التحصيل کارشناسي ارشد

المستخلص

مکان يکي از عناصر تشکيل‌دهندة داستان است که در داستان‌هاي ادب پايداري، نقش مهمي پيدا کرده‌است؛ چراکه يکي از گسترده‌ترين جلوه‌هاي ادبيات پايداري سخن از ستم‌هايي است که در برهه‌اي از تاريخ بر سرزميني رفته‌است. شناخت جلوه‌هاي پايداري و چگونگي کارکرد عنصر مکان در ارائة آنها و همچنين ارتباط و ‌اثرگذاري آنها بر يکديگر در تحليل داستان‌هاي پايداري اهميت زيادي دارد.
نويسندگان رمان‌هاي پايداري به عنصر مکان توجه ويژه‌اي داشته‌اند و مکان در‌ آثار آنان نقشي برجسته و اثرگذار در حوادث و شخصيت‌ها يافته‌است. رمان ذاکرة الجسد اثر احلام مستغانمي، نويسنده الجزايري (متولد 1953) نيز از انواع مکان بهره برده‌است. اين پژوهش مي‌کوشد با روش توصيفي ـ تحليلي چگونگي کارکرد انواع مکان (باز، بسته، انتقالي و دوگانه) را در ظهور مضامين پايداري ملت الجزاير در اين رمان بررسي کند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که در ميان مکان‌هاي بسته، مکان بسته اجباري (زندان کديا) و در ميان مکان‌هاي باز، قسنطينه با اماکن مختلف، نقش مهمي در تبيين مضامين پايداري ايفا نموده‌است. مهم‌ترين کارکرد مکان در داستان ذاکرةالجسد ارائة جلوه‌هاي پايداري است که عبارتند از: وطن‌دوستي، حفظ ياد و خاطرة شهدا و رهبران انقلاب الجزاير و شکنجه‌هاي واردشده بر آنان.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية