التحلیل النقدی لکتابة تاریخ الأدب

المؤلف

المستخلص

هذه المقالة التی هی ثمرة دراسة أسالیب الکتابة فی تاریخ الأدب تجیب عن هذا  السؤال هل یمکن أن نجد صلة بین النصّ الأدبی و التاریخ؟ هذا السؤال یستدعی أن نعرف ما النصّ الأدبی و ما التاریخ؟ لذلک و إجابة عن هذا السؤال ینکر بعض النقاد و مؤرخی الأدب وجود مثل هذه الصلة. هم یعتقدون أن الأدب یتجه نحو الخیال و أما التاریخ فإنّه دراسة علمیة لوقائع الماضی. لذا فإنّ الصله بین هاتین المقولتین المتفاوتتین صارت مصدراً للنقد الحدیث.

الكلمات الرئيسية


-    احمدی بابک، رساله تاریخ، جستاری در هرمنوتیک تاریخ، نشر مرکز، چاپ اول، 1387.

-    حسین طه، فی الادب الجاهلی، دارالمعارف، مصر، الطبعه الاولی، بی تا.

-    WWW. Valselit. com

-    اسکولز رابرت، درامدی بر ساختار گرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهری، نشر آگاه، چاپ دوم، 1383.

-    زرین کوب عبدالحسین، تاریخ درترازو، امیرکبیر، چاپ سوم، 1370.

-    وبستر راجر، پیشدرآمدی بر مطالعه نظریه ادبی، ترجمه الهه دهنوی، نشر روزنگار، تهران، چاپ اول، 1382.

-    واینر، ‌پی، فیلیپ، فرهنگ تاریخ اندیشه ها، انتشارات سعاد، تهران، چاپ اول، 1385.

-    ولک رند، آوستن وارن، نظریه ادبیات، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول، 1373.

-    رک: ولک رند، تاریخ نقد جدید، ترجمه سعید ارباب شیروانی، انتشارات نیلوفر، چاپ اول، جلد 2، 1374.

-    قویمی مهوش، مقاله تاریخ ادبیات، پیدایش ، ‌وظایف، اهداف و محدودیت ها در «درباره تاریخ ادبیات» ، ‌سمت، چاپ اول، 1384.

-     گرین کیت و جیل لبیهان، درسنامه نظریه و نقد ادبی، نشر روزنگار، گروه مترجمان، چاپ اول، 1383.

-    دیچز دیوید، شیوه های نقد ادبی، ترجمه غلامحسین یوسفی، ‌انشارات علمی، چاپ اول، بی تا.

-     پورنامداریان، تقی، ‌مقاله «موضوع و مواد تاریخ ادبیات» در «درباره تاریخ ادبیات»، سمت، چاپ اول، 1384.

-    بوینو برنارد، مقاله تاریخ ادبیات، ترجمه سهیلا اسماعیلی، در «درباره تاریخ ادبیات» سمت، 1384.

-    مندور محمد، النقد المنهجی عندالعرب، نهضه مصر، الطبعه الاولی، 1996.

-    پاکتچی احمد، ‌مقاله «تاریخ نگاری ادبیات در محافل اولیه» در «درباره تاریخ ادبیات» سمت، 1384.

-    نجومیان، امیر علی، مقاله «رابطه تاریخ و ادبیات از منظر تاریخ گرایی نوین» در «درباره تاریخ ادبیات»، سمت، 1384.

-    فتوحی محمود، نظریه تاریخ ادبیات، انتشارات سخن، چاپ اول، 1387.

-    کالرجاناتان، نظریه ادبی، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز، چاپ دوم، 1385.

-    پوینده محمد، درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات، انتشارات نقش جهان، تهران، چاپ اول، 1377.

-    هارلند ریچارد، درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت، ترجمه علی معصومی، شاپور جورکش، نشر چشمه، چاپ اول، تهران، 1382.

-    فتوحی محمود، نظریه تاریخ ادبیات، انتشارات تاژ، تهران، چاپ اول، 1382.