طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 طالب الدکتوراة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشهيد مدني بأذربيجان

2 عضو هيات علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

3 طهران- جامعة تربيت مدرس- کلية الآداب- فرع اللغة العربية و آدابها.

4 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

المستخلص

زبان بدن يکي از مؤلفه‌هاي مهم شاخه‌هايي چون: فلسفه و روان‌شناسي است که به ادبيات داستاني و حتي ادبيات منظوم راه يافته است و داراي کارکردهاي معنايي و نشانه‌شناسي است که نقش مهمي در شکل‌گيري و تقويت عناصر داستاني دارند. ربعي المدهون، نويسندة فلسطيني‌الأصل، برندة جايزه معتبر پوکر عربي در سال 2016 م است که در رمان خويش، در کنار استفاده از گفتار، از حالات مختلف زبان بدن و نشانه‌هاي غيرکلامي بهره برده است. جستار حاضر کوشيده است با استفاده از روش توصيفي – تحليلي و با تکيه بر رويکرد نشانه‌شناسي، به بررسي عناصر ارتباط غيرکلامي و تبيين کارکرد آنها در فهم کلام و کمک به شخصيت‌پردازي در اين رمان بپردازد. نتايج بيانگر آن است که المدهون در مجموع از 145 نشانة غيرکلامي بهره برده که 130 مورد از آن داراي کارکرد جانشيني، 14 مورد تکميلي و 1 مورد کنترلي بوده و بيشتر در قالب پيرازبان نمود يافته است. همچنين وي در رماني کم‌حجم مضاميني مانند اضطراب، ناراحتي، شادي، علاقه، تفکّر و تعجب را در کنار هم قرار داده است. المدهون سعي داشته با استفاده از عناصر غيرکلامي به شخصيت‌پردازي بپردازد؛ به‌عنوان نمونه وي با استفاده از اين عناصر، جولي را شخصيتي مهربان و دلسوز نسبت به مادرش توصيف کرده است که علاقة فراواني به سرزمين عکا دارد. محمود دهمان شخصيتي مقاوم است که به مبارزه با رژيم اشغالگر قدس پرداخته است.

الكلمات الرئيسية