تقییم الانتاجات العلمیه لفرع اللغه العربیه و آدابها فی البلاد

المؤلفون

المستخلص

دراسة المقالات المحکمة لکل من الفروع العلمیة تحدد نصیب الفروع فی الانتاج العلمی للبلاد و تؤثر هذه فی صحة البرمجة و تعدیل السیاسة العاملة فی مجال البحث و الانتاج . ان هذه الورقة تناقش الایجابیات و السلبیات و من ثم تحدد دور فرع اللغة العربیة و آدابها فی الانتاج العلمی . یشمل البحث المقالات المنتشرة فی عشر مجلات محکمة من سنة 1382 الی 1386خلال مدة خمسیة  . نظرة فی تطور و ازدیاد عدد المقالات تدل علی نمو غیر دائم حیث کان عدد المقالات المنتشرة سنة 1384 فی المستوی الاول. ان نسبة المقالات المطبوعة بعدد اعضاء الهیئة العلمیة لفرع اللغة العربیة و ادابها تشیر الی 46/1مقالة لکل واحد من الاعضاء هذا و انهم ارغب الی الدراسات المستقلة منه الی الدراسات المشترکة حیث عدد المقالات احادیة الکاتب اکثر بکثیر من الثنائیة و الثلاثیة . اعتمدنا علی " المصادر " و " التهمیشات  " لدراسة کیفیة المقالات و نتج عن هذه الدراسة ان معدل المصادر للمقالات 25 مصدرا و کان الاهتمام البالغ لاختیار المصادر القدیمة منها دون الکتب و البحوث الحدیثة .و ان عدد الارجاعات الواردة لهذه المقالات لا تزید علی الواحد . إن اهم الحوافز التی منعت المقالات الخاصة فی الادب العربی من النمو و الزیادة و التاثیر : عدم انتشار المجلات الخاصة باللغة العربیة و انتشار المقالات لفئة خاصة من الاخصائیین و انتشار المقالات الخاصة بجامعة معینة و قلة المقالات المطبوعة لکل عدد من المجلات سنویا و عدم الاهتمام بالمراجعة الی البحوث الحدیثة و عدم المناسبة التامة بین المقالات المنتشرة للمولفین و عدم المراقبة علی تکثیف المقالات .

الكلمات الرئيسية


 

اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور(بخش دولتی سال 1385)،(نرم­افزار)(1386)، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی-گروه پژوهش­های آماری و فناوری اطلاعات، مرداد ماه.

 

- امیر اصلانی، فرشاد و مرتضوی سرمد(1384)؛ «تحلیلی برروند کمی و کیفی مجله بیابان طی یک دوره آماری ده ساله»، مجله بیابان، جلد 10، شماره 2.

 

- امین­پور، فرزانه وکبیری وهمکاران(1387)؛ «دستاوردهای دودهه حضور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عرصه تولید علم»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان.

 

- خلعتبری، جواد(1385)؛ آمار و روش تحقیق، تهران: پردازشگران.

 

- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی              www.sid.ir

 

- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC )          www.isc.gov.ir       

 

- پایگاه مجلات تخصصی نور، بانک نشریات حوزه علوم اسلامی و انسانی  www.noormags.com

 

- خاواس، الین ال(1384)؛ اعتبارسنجی در آمریکا(ریشه­ها، توسعه­ها وچشم­اندازهای آینده)، تر:حسن زین­آبادی و همکاران، تهران: مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور، دی ماه.

 

- داور پناه، محمد رضا(1381)؛ جستجوی اطلاعات علمی-پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی، تهران: دبیزش.

 

- داور پناه، محمدرضا و ابوالحسنی(1385)؛ «بررسی توزیع مجلات علمی حوزه علوم اجتماعی ورفتاری در عرصه پایگاه­های معتبر جهانی»، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت، شماره26.

 

- رنجبر، احمد(1372)؛ روش تحقیق و مآخذ شناسی، چاپ سوم، انتشارات اساطیر.

 

- زارع فراش­بندی، فیروزه و کربلائی و همکاران(1385)؛ «مشارکت گروهی و موضوعات اصلی مقالات مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز»، مدیریت اطلاعات سلامت،دوره سوم، شماره دوم،پاییزو زمستان.

 

-  زلفی­گل، محمدعلی و کیانی بختیاری(1387)؛ «مصادیق تولید علم: شاخص­های انتخاب وانتخاب شاخص­ها»، فصلنامه تولید علم، سال سوم، شماره 6. بهار.

 

- سن گوپتا، ان.آی،(1372)؛ «مروری برکتاب سنجی، اطلاغ سنجی، علم سنجی و کتابخانه سنجی»، تر: وزیرپور کشمیری، مهردخت، فصلنامه اطلاع رسانی، دوره 10، شماره 3-2، تابستان و پاییز.

 

- طباطبایی، سید کاظم(1381)؛ «تخصصی کردن مجله­های علمی کشور(ضرورت­ها، موانع، مشکلات و راه حل­ها)»، نشریه دانشکده الهیات مشهد، شماره 55، بهار.

 

- علاقبندراد، جواد، (1382)،« استانداردهای ده­گانه سند علمی(مقاله و...)» مجله تازه­های علوم­شناختی، سال5، شماره2.

 

- لطف­آبادی، حسین(1382)؛ «تولید علم ومقالات علمی-پژوهشی علوم انسانی در ایران»، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره6.

 

- محسنی، مسعود(1381)؛ «حقوق ومسئولیت­های نویسندگان مقاله»، مجله پژوهش در علوم پزشکی، سال هفتم، شماره 2.     

 

- مهراد، جعفر وگزنی(1387)، طلایه داران علم ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شیرا:، مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم وفناوری.

 

- میرزایی، فرامرز و پروینی، وهمکاران(1387)؛ «تحلیلی گزارش­گونه از مقالات چاپ شده مجله­ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی( شماره­ یک تا ده)»، مجله­ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهشی، شماره10، پاییز و زمستان.

 

- نوری، رسول ونوروزی وهمکاران(1385)، «تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتیWeb of Scienceاز سال 1976 تا پایان سال2006»، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره‌ی سوم، شماره‌ی دوم، پاییز و زمستان.

 

- ولایی، ناصر وکوثریان وهمکاران(1385)؛« بررسی کمی وکیفی مقالات مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران{نامه} از شماره47-1»، مجله علوم پزشکی مازندران، دوره شانزدهم، شماره 52، خرداد وتیر.

 

علم­سنجی، مقاله، مجله علمی-پژوهشی، گروه زبان و ادبیات عربی