طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه حکيم سبزواري

2 کارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه شيراز

المستخلص

نظرية «وجودي» نظريه‌اي روان‌شناختي است که ريشه در اگزيستانسياليسم فلسفي دارد و توسط روان‌شناس مشهور آمريکايي «رولو مي» در حوزة روان‌شناسي پايه‌گذاري شده‌است. درواقع روان‌درماني وجودي به اضطراب‌هايي مي‌پردازد که ريشه در هستي انسان دارد. با اين توضيح که انسان گاه در طول زندگي با واقعيت‌هايي چون مرگ و نيستي، احساس بي‌معنايي و... روبه‌رو مي‌شود که در صورت پاسخ نگفتن درست به اين مسائل، دچار حيرت و اضطراب وجودي مي‌گردد؛ اضطراب‌هايي که ارتباط او با خود، ديگران و محيط را مختل مي‌سازد.
پژوهش حاضر با تکيه بر «نظرية وجودي» و به روش توصيفي ـ تحليلي چگونگي ارتباط شاعر معاصر تونسي، ابوالقاسم شابي را در سه سطح بودن: با خويشتن، ديگران و طبيعت از خلال شعر وي مورد مطالعه قرار داده‌است.
نتايج به‌دست‌آمده از تحقيق نشان مي‌دهد، بيماري قلبي و انديشيدن به مرگ، تنهايي و احساس جدايي از ديگران، از عوامل زمينه‌ساز اضطراب‌هاي وجودي در شخصيت ابوالقاسم شابي بوده و اين اضطراب، ارتباط شاعر را در سه سطح: با خويشتن، با ديگران و با طبيعت متأثر ساخته‌است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

کتابنامه
الف) عربی
حسن، لطیف محمد (2012)، جدلیة الحیاة و الموت فی شعر ابوالقاسم الشابی، الطبعة الاولی، دمشق: دارالزمان.
الحرّ، عبدالمجید (1995)، ابوالقاسم الشابی کوکب السحر، الطبعة الاولی، بیروت: دار الکتب العلمیة.
حسن، عبدالحفیظ (2009)، الرومانسیة فی الشعر العربی المعاصر، قاهرة: مکتبة الآداب.
خلف الله، محمد (1947)، من الوجهة النفسیة فی دراسة الادب و نقده، قاهرة: مطبعة لجنة التالیف و الترجمة و النشر.
سیدقطب (1959)، النقد الأدبی (اصوله و مناهجه)، الطبعة الثالثة، بی‌جا: دار الفکر العربی.
الشابی، ابوالقاسم (2001)، دیوان ابی‌القاسم الشابی و رسائله، تقدیم و شرح راجی الأسمر، الطبعة الاولی، بیروت: مؤسسة المعارف.
الشابی، ابوالقاسم (1998)، دیوان ابی‌القاسم الشابی، دراسة و تقدیم: عزالدین اسماعیل، بیروت: دار العودة.
کرو، محمد (بی تا)، الشابی حیاته و شعره، بیروت: منشورات دار مکتبة الحیاة.
النقاش، رجاء (2004)، ابوالقاسم الشابی شاعر الحب و الثورة، الطبعة الاولی، قاهرة: مؤسسة أطلس للنشر.
ب) فارسی
استراترن، پل (1385)، آشنایی با کی‌یرکگارد، مترجم: علی جوادزاده، چاپ دوم، تهران: مرکز
رمضانی، ربابه (1385)، دغدغه‌های آزادی، چاپ اول، تهران: کلبة معرفت.
یالوم، اروین (1973)، روان‌درمانی اگزیستانسیال، مترجم: سپیده حبیب، تهران: نی.
دیویسون، جرالدسی و گلدفرید، ماروین‌آر (1976)، رفتاردرمانی بالینی، مترجم: احمد احمدی علون‌آبادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
کری، جرالد (2005)، نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی، مترجم: یحیی سیدمحمدی، تهران: ارسباران.
می، رولو (1387)، انسان در جست‌وجوی خویشتن، مترجم: سید مهدی ثریا، تهران: دانژه.
پ) مقالات
حیدریان شهری، احمدرضا؛ منیره زیبایی (1393)، «نمودهای فلسفة وجودگرایی در مجموعة داستانی «گفت‌وگوی ناشنوایان» از جُرج سالم»، مجلة نقد معاصر عربی، یزد، صص 81-55.
گودرزی لمراسکی، حسن (1392)، «اگزیستانسیالیسم در شعر یوسف الخال»، مجله ادب عربی، تهران، صص 191-175.
مرامی، جلال؛ حبیب کشاورز (1388)، «ایهام تناقض در اشعار ابوالقاسم شابی در مورد مرگ و زندگی»، مجله تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی، مشهد، صص 157-141.
ت) انگلیسی
Corsini,R. J& Wedding, D (2010), Current Psychotherapies, Books Cole, Cengage learning.
Fromm. , E (1956), the art of loving, New York, Bantam books
Frankl,V (1969), the will to meaning: foundations and applications of logotherapy (Touchstone).
May,R (1981), Freedom and destiny, New York: Norton.