بررسی عوامل مؤثر بر میزان یادگیری‌ زبان ‌عربی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 بروجن

2 بلداجی

المستخلص

این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر میزان یادگیری زبان عربی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی 1390- 1389 می‌پردازد. روش تحقیق پیمایشی است و برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده‌است. جامعه آماری پژوهش شامل 2205 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری است که در سال 90-89 در رشته‌های الهیات، ادبیات فارسی، و حقوق مشغول به تحصیل بوده‌اند. نمونه آماری این تحقیق 200 نفرند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و چندمرحله‌ای انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی با توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی با آزمون T، تحلیل واریانس و تحلیل مسیر انجام گرفته‌است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیشتر متغیرهای بررسی‌شده، به‌جز وضعیت اقتصادی خانواده، بر میزان یادگیری زبان عربی دانشجویان تأثیر داشته‌اند. به‌طورکلی 5/69 درصد تغییرات میزان یادگیری زبان عربی (متغیر وابسته) به‌وسیله متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية