طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

المستخلص

رمان القوس والفراشه نوشته­ی محمد الاشعری، نویسنده، روزنامه­نگار وسیاستمدار مراکشی در سال 2011 میلادی برنده­ی جایزه­ی­ بوکر عربی شد. نویسنده، معضلات اجتماعی جامعه مراکش از جمله تروریسم، بنیادگرایی اسلامی، مافیای زمین خواری ومافیای سرقت وقاچاق آثار باستانی را به تصویر کشیده است. بررسی این رمان از منظر ساختارگرایی تکوینی نشان می­دهد جهان­نگری منعکس شده در این اثر متعلق است به طبقه­ی روشنفکران چپ­گرای مراکش که محمد الاشعری نیز سالها یکی از آن­ها به شمار می­رفت. این جهان‌نگری در مبارزه واعتراض تجلی می­کند: مبارزه واعتراض به مافیای تروریسم، مافیای املاک، مافیای قاچاق، ناهنجاری­های اجتماعی وزد وبندهای سیاسی واقتصادی. یوسف الفرسیوی، شخصیت اصلی وراوی داستان، یک مبارز وروزنامه نگار چپ­گرا است که مصداق قهرمان مسأله­دار در نظریه گلدمن است که به دلیل پیوستن فرزندش به القاعده و مرگ انتحاری او، رنگ باختن ارزشهایی که به خاطر آنها مبارزه کرده وانواع ناهنجاری­های اجتماعی واقتصادی در جامعه مراکش، سرخورده، خشمگین ومعترض است.

الكلمات الرئيسية

کتابها
الأشعری، محمد (2011)، القوس و الفراشة، ط2، دارالبیضاء: المرکز الثقافی العربی.
باسکادی، یون (1986)، البنیویه التکوینیه ولوسیان غولدمان (من مجموعه البنیویه التکوینیه والنقد الادبی)، ترجمه محمد سبیلا، ط2، بیروت: مؤسسة الابحاث العربیه.
 عزام، محمد (1996)، فضاء النص الروائی، مقاربة بنیوية تکوینية فی ادب نبیل سلیمان، ط1، اللاذقيه: دارالحوار.
پاینده، حسین (1397)، نظریه و نقد ادبی، جلد اول، چ1، تهران: سمت.
گلدمن، لوسین (1381)، جامعه‌شناسی ادبیات (دفاع از جامعه شناسی رمان)، ترجمه محمد جعفر پوینده، چ1، تهران: نشر چشمه.
گلدمن، لوسین (1369)، نقد تکوینی، محمد تقی غیاثی، چ1، تهران: انتشارات بزرگمهر.
 
مجلات
عسگری حسنلکو، عسگر(1387)، «سیر نظریه‌های نقد جامعه شناختی ادبیات»، ادب پژوهشی، شماره 4، صص 43- 64.
عصفور،جابر (1981) «قراءة في لوسیان جولدمان عن البنیوية التولدية»، الفصول، المجلد الأول، ینایر، العدد 2، صص 100-84.
ولی پور هفشجانی، شهناز(1387)، «ساخت گرای تکوینی ولوسین گلدمن»، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال هفتم، شماره 25، صص 129- 144.
 
منابع اینترنتی
أسعدي، محمد (2013).«عندما نزلت غضبة الإله باخوس علی ساکنة زرهون»، 3/5/2013.
الجائزة العالمية للرواية العربية
https://www.arabicfiction.org/ar/The-Arch-and-the-Butterfly
 
 شبکة الجزیرة الإعلامیة «محمد الأشعري»، 23/10/2014
 
الشرقاوی، نوفل (2019)، «مافیا العقارات في المغرب تسرق الحقوق والأحلام»، INDEPENDENT عربیة، 5 یونیو 2019.
voanews، «جایزه جهانی ادبیات داستانی عرب به دو نویسنده مراکشی وعربستان سعودی تعلق گرفت»، 25 اسفند 1389.
https://ir.voanews.com/arab-booker-16-03-2011-118135789
ضیاء، صالح (2011).«القوس والفراشة:مواجهة الإرهاب»، سعورس،13/5/2011
الناوی، مریم (2015)، «القوس والفراشة للمغربي محمد الأشعري روایة الأحلام الخابیة»، موقع صحیفة القدس العربی، 25 یونیو 2015.
صحیفة الإتحاد (2011)، «محمد الأشعری:أستنطق الخراب»، 9 فبرایر 2011.