طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشگاه خوارزمي ، گروه زبان و ادبيات عربي

2 استاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة خوارزمي. طهران. ايران

3 قسم اللغة العربية، جامعة الامام الصادق(ع)، طهران، ايران

4 گروه زبان انگليسي دانشگاه خوارزمي

5 دانشجوي دوره دکتري دانشگاه خوارزمي

المستخلص

مدرس زبان به‌عنوان يکي از رکن‌هاي آموزش زبان محسوب مي‌شود، در همه روش‌‌هاي مشهور آموزش زبان، به نقش و وظيفه مدرس، توجه شده است. پژوهش حاضر باهدف تعيين کارکرد استاد، جهت بهبود وضعيت دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربي در مهارت شنيداري و گفتاري و ارائه راه‌حلي براي بالا بردن سطح اين دو مهارت انجام‌مي‌گيرد. پژوهش در نظر دارد با استفاده از ابزار مصاحبه و به کمک نرم‌افزار کيفي سنج ATLAS ti پاسخي براي سؤالات مورد بررسي بيابد.
نتايج پژوهش نشان مي‌دهد عواملي مانند بي‌انگيزگي دانشجويان، عدم وجود کتاب‎هاي درسي مناسب، محدود بودن ساعات اختصاص داده شده به اين دو مهارت بين ساير دروس، عدم مهارت برخي اساتيد در تدريس کاربردي اين دو مهارت از جمله دلايل ضعف دانشجويان در مهارت شنيداري و گفتاري است، استادان براي بهبود مهارت گفتاري و شنيداري دانشجويان راه‌کارهايي ارائه داده‎اند مانند ايجاد انگيزه براي دانشجويان، طراحي جزوه‌هاي آموزشي کاربردي، استفاده از کلاس‎هاي مهارت‌آموزي خارج از فضاي دانشگاه.

الكلمات الرئيسية