طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 دانشگاه خوارزمي ، گروه زبان و ادبيات عربي

2 استاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة خوارزمي. طهران. ايران

3 قسم اللغة العربية، جامعة الامام الصادق(ع)، طهران، ايران

4 گروه زبان انگليسي دانشگاه خوارزمي

5 دانشجوي دوره دکتري دانشگاه خوارزمي

المستخلص

مدرس زبان به‌عنوان يکي از رکن‌هاي آموزش زبان محسوب مي‌شود، در همه روش‌‌هاي مشهور آموزش زبان، به نقش و وظيفه مدرس، توجه شده است. پژوهش حاضر باهدف تعيين کارکرد استاد، جهت بهبود وضعيت دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربي در مهارت شنيداري و گفتاري و ارائه راه‌حلي براي بالا بردن سطح اين دو مهارت انجام‌مي‌گيرد. پژوهش در نظر دارد با استفاده از ابزار مصاحبه و به کمک نرم‌افزار کيفي سنج ATLAS ti پاسخي براي سؤالات مورد بررسي بيابد.
نتايج پژوهش نشان مي‌دهد عواملي مانند بي‌انگيزگي دانشجويان، عدم وجود کتاب‎هاي درسي مناسب، محدود بودن ساعات اختصاص داده شده به اين دو مهارت بين ساير دروس، عدم مهارت برخي اساتيد در تدريس کاربردي اين دو مهارت از جمله دلايل ضعف دانشجويان در مهارت شنيداري و گفتاري است، استادان براي بهبود مهارت گفتاري و شنيداري دانشجويان راه‌کارهايي ارائه داده‎اند مانند ايجاد انگيزه براي دانشجويان، طراحي جزوه‌هاي آموزشي کاربردي، استفاده از کلاس‎هاي مهارت‌آموزي خارج از فضاي دانشگاه.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [فارسی]

Exploring the Causes of Arabic Students’ Weakness in Listening and Speaking Skills as Perceived by the Skills Instructors (Case study of national universities in Tehran)

المؤلفون [فارسی]

  • حامد صدقی 1
  • سید عدنان اشکوری 2
  • soheyla mohseny nejad 3
  • حسین طالب زاده 4
  • پوران رضایی چوشلی 5

1 kharazmi university

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی. دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

3 دانشگاه امام صادق علیه السلام

4 KHARAZMI

5 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه خوارزمی

المستخلص [فارسی]

چکیده
مدرس زبان به‌عنوان یکی از رکن‌های آموزش زبان محسوب می‌شود، در همه روش‌‌های مشهور آموزش زبان، به نقش و وظیفه مدرس، توجه شده است. پژوهش حاضر باهدف تعیین کارکرد استاد، جهت بهبود وضعیت دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مهارت شنیداری و گفتاری و ارائه راه‌حلی برای بالا بردن سطح این دو مهارت انجام‌می‌گیرد. پژوهش در نظر دارد با استفاده از ابزار مصاحبه و به کمک نرم‌افزار کیفی سنج ATLAS ti پاسخی برای سؤالات پژوهش بیابد.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد عواملی مانند بی‌انگیزگی دانشجویان، عدم وجود کتاب‎های درسی مناسب، محدود بودن ساعات اختصاص داده شده به این دو مهارت بین سایر دروس، عدم مهارت برخی اساتید در تدریس کاربردی این دو مهارت از جمله دلایل ضعف دانشجویان در مهارت شنیداری و گفتاری است، استادان برای بهبود مهارت گفتاری و شنیداری دانشجویان راه‌کارهایی ارائه داده‎اند مانند ایجاد انگیزه برای دانشجویان، طراحی جزوه‌های آموزشی کاربردی، استفاده از کلاس‎های مهارت‌آموزی خارج از فضای دانشگاه.

الكلمات الرئيسية [فارسی]

  • آموزش زبان عربی
  • مهارت شنیداری
  • مهارت گفتاری
  • مدرس زبان