طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

گروه زبان وادبيات عربي دانشگاه الزهرا

المستخلص

«مفتاح لنجوي» نوشته «فاتن المرّ» نويسنده معاصر لبناني، در زمره ادبيات مقاومت و داراي سبک و ساختاري معاصر است. نظريه رمزگان رولان بارت با نظريه‌هاي نشانه شناسي و تحليل متون ادبي ارتباطي تنگاتنگ دارد، و به نظر مي‌رسد اين نظريه انتخاب مناسبي براي رفع پيچيدگي‌هاي ادبي اين رمان و رمزگشايي دلالت‌هاي موجود در آن باشد. اين پژوهش، با تکيه بر روش توصيفي - تحليلي و با ارائه نمونه‌هايي از داستان مفتاح لنجوي به بررسي ساختار اين رمان از منظر رمزگان پنج‌گانه رولان بارت، به ويژه رمزگان هرمنوتيک و نمادين مي‌پردازد. اهميت پژوهش از اين رو است که، به فضاي داستاني مدرن و زنانه در ادبيات مقاومت عربي پرداخته و يک رمان معاصر را، براساس يکي از نظريات معاصر زبانشناسي تحليل مي‌کند. با اين هدف که نمونه جديدي از تحليل رمان‌هايي با سبک معاصر باشد. از جمله دستاوردهاي اين پژوهش آن است که؛ رمزگان هرمنوتيک، نمادين و فرهنگي در اين رمان، نسبت به ساير انواع آن بسامد بالاتري دارند. ساختار اين رمان بر پايه نامه‌هاي الکترونيکي بين شخصيت‌هاي داستان، و در فضاي مجازي بنا شده است، از اين رو زاويه ديد داناي کل در آن وجود ندارد. سبک داستان به گونه اي است ظرفيت برداشت هاي گوناگون از آن و نيز امکان خواندني-نوشتني شدن را فراهم مي‌کند.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [فارسی]

تحلیل رمان «مفتاح لنجوی» فاتن المرّ با تکیه بر رویکرد نشانه شناسی رولان بارت

المؤلف [فارسی]

  • زینب ناظمیان

گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه الزهرا