طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استاذ مساعد/ جامعة فرهنگيان

2 جامعة طهران،

المستخلص

با پیشرفت‌ روز افزون تکنولوژی در زمینه وسایل ارتباط جمعی برخط و به ویژه گسترش فراوان وسایل ارتباطی قابل حمل مانند تلفن همراه و رایانه‌های شخصی و تبلت‌ها، نوع روابط جوامع انسانی نیز به شدت دستخوش دگرگونی شده و روابط برخط و مجازی در گستره‌ی وسیعی، جایگزین ارتباطات رودررو و حضوری گشته‌اند. این امر تأثیر خود را در امر آموزش نیز نشان داده و با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، بر شدت آن نیز افزوده شده به گونه‌ای که در بسیاری از کشورهای جهان، آموزش مجازی و برخط جایگزین آموزش حضوری شده است. بر این اساس مقاله حاضر با استفاده از روش میدانی – پیمایشی و شیوه گردآوریِ پرسشنامه‌ایِ داده‌ها بر اساس روش دلفی، به بررسی دیدگاه‌ کارشناسان حوزه آموزش مجازی در زمینه نقش و کاربرد فضای مجازی، در آموزش زبان عربی در ایران می‌پردازد. بر این اساس، مخاطبین پرسشنامه‌ها از میان کارشناسان سخت‌افزاری و نرم افزاری فعال در حوزه آموزش، کارشناسان آموزش دانشگاه‌ در گروه‌های زبان و اساتید و مدرسان زبان عربی دانشگاه انتخاب گردیدند. پرسش‌ها در سه حیطه مهارت‌های لازم، حمایت‌های مورد نیاز و فعالیت‌های آموزشی هوشمند طراحی شده بود. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که برای موفقیت در این میدان، آموزش نیروی متخصص، وجود مراکز تخصصی آنلاین در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش زبان و حمایت‌های مادی و معنوی از مدرسان و اساتید، امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر می‌نماید.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [فارسی]

کاربرد فضای مجازی در آموزش زبان عربی، نیازها و چالش‌ها (با استفاده از روش دلفی در جمع‌آوری داده‌ها)

المؤلفون [فارسی]

  • محمودرضا توكلی محمدی 1
  • علي‌باقر طاهري نيا 2

1 استاديار دانشگاه فرهنگيان

2 استاد دانشگاه تهران

المستخلص [فارسی]

امروزه با پیشرفت خیره‌ کننده‌ی وسایل ارتباط جمعی و نقش پررنگ آنها در امر آموزش از یک طرف و همه‌گیری ویروس کرونا از طرف دیگر، آموزش مجازی نقش بسیار پررنگی را در سیستم آموزشی جهان به عهده گرفته و این امر بیش از پیش، بررسی راه‌کارها و چالش‌های آموزش مجازی را یادآور شده است. بر این اساس مقاله حاضر با استفاده از روش میدانی – پیمایشی و شیوه گردآوریِ پرسشنامه‌ایِ داده‌ها بر اساس روش دلفی، به بررسی دیدگاه‌ کارشناسان حوزه آموزش مجازی در زمینه نقش و کاربرد فضای مجازی، در آموزش زبان عربی در ایران می‌پردازد. بر این اساس، مخاطبین پرسشنامه‌ها از میان کارشناسان سخت‌افزاری و نرم افزاری فعال در حوزه آموزش، کارشناسان آموزش دانشگاه‌ در گروه‌های زبان و اساتید و مدرسان زبان عربی دانشگاه انتخاب گردیدند. بعد از ارائه‌ی دو مرحله‌ای پرسش‌نامه‌ی اولیه و تأیید روایی و پایایی آن بر طبق روش دلفی، در مرحله‌ی سوم، پرسش‌های تخصصی در سه حیطه‌ی مهارت‌های لازم، حمایت‌های مورد نیاز و فعالیت‌های آموزشی هوشمند طراحی شده بود که در قالب پرسش‌نامه‌ی نهایی ارائه گردید. پاسخ‌های دریافت شده با نرم افزار spss16 و آزمون T تک‌نمونه‌ای میانگین، گرفت؛ نتایج به دست آمده که در حوزه‌ی آموزش مجازی زبان عربی در ایران متأسفانه شاهد ضعف‌های فراوانی در حیطه‌های نرم‌افزاری، تربیت نیروی متخصص، ایجاد فضای ویژه‌ی آموزش زبان و حمایت‌های مادی و معنوی بوده و برای موفقیت در این میدان، آموزش نیروی متخصص، وجود مراکز تخصصی آنلاین در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش زبان و حمایت‌ از مدرسان و اساتید، امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر می‌نماید.

الكلمات الرئيسية [فارسی]

  • روش دلفی
  • نرم افزار SPSS
  • فضای مجازی
  • آموزش آنلاین
  • زبان عربی