التناص بین دیوان ابی العتاهیه و نهج‌البلاغة

المؤلف

المستخلص

التناص من اهم مایعالجه النقد الادبی الجدید الذی یتناول انواع التعامل و الوان الترابط بین النصوص. نظریه التناص نتیجة لما قدمه اللغویون والبنیویون و الشکلانیون و... فی الترابط بین النصوص.
هذا و علی‌(ع) مصدر فیاض و منبع زخار للعلم و الادب الذی ذاع صیته عالمیا فی الزهد والحکمه و ابوالعتاهیة بصفته اول شاعر عربی ادخل الزهد فی الشعر علی مستوی فسیح مرهون بما قاله علی‌(ع) خطابة و رسالة، شکلا و معنی.
تحقق التناص بین دیوان ابی العتاهیه و نهج‌البلاغه فی شتی الموضوعات باقل التغییرات فی الالفاظ و المعانی فی النص الحاضر و بصورة جلیة واضحة و قد اظلت المفاهیم السامیة والصور الفنیة لکلام علی‌(ع) علی شعرابی العتاهیه.

الكلمات الرئيسية


1-     نهج‌البلاغة

2-      ابوالعتاهیه(1417هـ)، دیوان، دارالارقم، بیروت, الطبعة الاولی.

3-                  اتحاد کتاب العرب، الدراسات.

4-                  12. http://awv-dam.org/book/00/5-m-tlind-book htm.

5-      احمدی، بابک(1380)، ساختار و تأویل متن، تهران، نشر مرکز، 4.

6-      اصفهانی، ابوالفرج(1423 هـ )، الاغانی، دارالصادر، بیروت، الطبعة الاولی.

7-      آلن، گراهام(1380)، بینامتینت، ترجمه پیام یزدانجو، تهران نشر مرکز.

8-      پین، مایکل(1380)، لکان دریدا کریستوا، ترجمه پیام یزدانجو، نشر مرکز.

9-      ساسانی، فرهاد(1381)، عوامل موثر در تفسیر و فهم متن، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی.

10-   ضیف، شوقی(1966م)، تاریخ الادب العربی (العصر العباسی الاول)، دارالمعارف، قاهرة.

11-   نهج‌البلاغة، شرح نهج‌البلاغة، المکتبة العصریة، بیروت، 1424ه.

12-   عزام، محمد(2001)، النص الغائب، اتحاد الکتاب العرب، دمشق.

14-   علوی مقدم، مهیار(1377)، نظریه‌های نقد ادبی معاصر، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

15-   علیان، احمد محمد(1411هـ)، ابو العتاهیه حیاته و اغراضه الشعریة، دار الکتب العلمیة، بیروت.

16-   فاخوری، حنا(1380ش)، الجامع فی تاریخ الادب العربی، مطبعة شریعت، قم، ایران.

17-   کریستوا، ژولیا، واژه مکالمه زمان، به سوی پسامدرن، پسا ساختارگرایی در مطالعات

18-   ادبی، ترجمه پیام یزدانجو، نشر مرکز، 1381.

19-   میرزائی، فرامرز و ناهید نصیحت(زمستان 1384)، روش گفتمان کاوی شعر، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 4.