طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

1 مدرس فی جامعة رازي فرع اللغة العربية

2 استاذ بجامعة رازي قسم اللغة العربية وآدابها

3 أستاذ بجامعة رازي

4 جامعه رازي

المستخلص

لزوم بررسی بازنمایی زنان در ادبیات معاصر یکی از موضوعات مهم و قابل بحث در جریان‌شناسی فضای فعلی حوزه ادبیات داستانی است. در دهۀ اخیر، به دلیل تحوّل در ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع و بالا رفتن سطح آگاهی زنان، نویسندگان زن با دیدگاه انتقادی به بیان جایگاه و نقش اجتماعی زنان پرداختند و خواستار تغییر بنیادین در نگرش مردم و بازنگری در تفاسیر مردسالارنه از متون ادبی شده‌اند. این جستار می‌کوشد با روش توصیفی تحلیلی، ضمن معرفی رمان «الدوامة»، قمر كيلاني نویسندۀ معاصر سوری، به بررسی و مقایسۀ هویت زنان سنتی و مدرن در این اثر بپردازد. از این بررسی چنین استنباط می‌شود، در کتاب الدوامه بعد زنان مدرن در مقابل زنان سنتی، پر رنگ‌تر به تصویر کشیده شده و کیلانی در انتخاب اسامی زنان رمانش به تناسب با این دو بعد هویتی توجه داشته است. همچنین زنان سنتی این رمان محدود به وظایف و نقش‌های مادری و همسری بوده و محکوم به پایبندی و سازش در برابر نظام‌مردسالار و تابعیت از سنن مرسوم، هستند و در مقابل زن مدرن رمان، زنی آگاه، تحصیل‌کرده و امروزی است که هویت وی با اموری چون اشتغال، استقلال، آزاداندیشی، گسستن قوانین سنتی ازدواج و الگوسازی... پیوند می‌خورد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [فارسی]

زن و گذر از سنت به مدرنیته در رمان «الدوامة»

المؤلفون [فارسی]

  • سارا حسنی 1
  • یحیی معروف 2
  • عبدالرضا نادریفر 3
  • علی سلیمی 4

1 مدرس حق التدريس دانشگاه رازی

2 استاد در دانشگاه رازی

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

4 دانشگاه رازی

المستخلص [فارسی]

لزوم بررسی بازنمایی زنان در ادبیات معاصر یکی از موضوعات مهم و قابل بحث در جریان‌شناسی فضای فعلی حوزه ادبیات داستانی است. در دهۀ اخیر، به دلیل تحوّل در ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع و بالا رفتن سطح آگاهی زنان، نویسندگان زن با دیدگاه انتقادی به بیان جایگاه و نقش اجتماعی زنان پرداختند و خواستار تغییر بنیادین در نگرش مردم و بازنگری در تفاسیر مردسالارنه از متون ادبی شده‌اند. این جستار می‌کوشد با روش توصیفی تحلیلی، ضمن معرفی رمان «الدوامة»، قمر كيلاني نویسندۀ معاصر سوری، به بررسی و مقایسۀ هویت زنان سنتی و مدرن در این اثر بپردازد. از این بررسی چنین استنباط می‌شود، در کتاب الدوامه بعد زنان مدرن در مقابل زنان سنتی، پر رنگ‌تر به تصویر کشیده شده و کیلانی در انتخاب اسامی زنان رمانش به تناسب با این دو بعد هویتی توجه داشته است. همچنین زنان سنتی این رمان محدود به وظایف و نقش‌های مادری و همسری بوده و محکوم به پایبندی و سازش در برابر نظام‌مردسالار و تابعیت از سنن مرسوم، هستند و در مقابل زن مدرن رمان، زنی آگاه، تحصیل‌کرده و امروزی است که هویت وی با اموری چون اشتغال، استقلال، آزاداندیشی، گسستن قوانین سنتی ازدواج و الگوسازی... پیوند می‌خورد.

الكلمات الرئيسية [فارسی]

  • سنت و تجدد زنان
  • الدوامة
  • قمر کیلانی
  • سوریه
  • ادبیات داستانی