طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلفون

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی بابلسر، ایران

المستخلص

رنگ‌ پدیده‌ای است که میان جهان درون و بیرون انسان ارتباط برقرار می‌کند و نقد روان‌شناسی رنگ روشی مناسب برای تحلیل واکنش‌های انسان نسبت به رنگ‌هاست. یکی از آزمون‌های علمی برای تحلیل روان‌شناسانه، آزمون هشت‌گانۀ ماکس لوشر است که بر اساس داده‌ها و ارقام هشت رنگ مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. رنگ‌ها در شعر بسیار پرکاربرد و دارای معانی گوناگونی هستند و بررسی آن‌ها بر اساس معیارهای روان‌شناسی، داده‌های پنهان شخصیت شاعر را نمایان می‌سازد. محمد عفیفی مطر شاعر نوگرای مصر در اشعارش رنگ‌های فراوانی را به کار برده و به کمک این رنگ‌ها احساسات خود را نسبت به جهان اطرافش بیان کرده است. این پژوهش می‌کوشد تا بر اساس آزمون ماکس لوشر به بررسی بازتاب رنگ‌ها در اشعارش بپردازد و واکنش‌های او را نسبت به این رنگ‌ها تحلیل نماید. بر اساس یافته‌های پژوهش گروه اول مطابق آزمون لوشر متشکل از رنگ قرمز و سبز و بیانگر شور انقلابی، روحیۀ مبارزه‌جویی، انتقاد از حکومت و جسارت و خودباوری است و گروه دوم با رنگ سیاه و زرد بیانگر نگرش بدبینانه به جامعۀ مصر و امید نداشتن او به آیند‌ة روشن است. گروه سوم متشکل از رنگ‌های خاکستری و آبی بیانگر احساساتی مانند عشق و آرامش است که با نگاه به وضعیت موجود از میل به آن‌ها احساس گناه می‌کند. گروه چهارم رنگ قهوه‌ای و بنفش است که بیانگر موقعیت بی‌میلی شاعر نسبت به برخی احساسات مانند محبت، آسایش و فردگرایی می‌باشد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [فارسی]

تحلیل روان‌شناسانه رنگ‌های شعری در شعر محمد عفیفی مطر بر اساس آزمون ماکس لوشر

المؤلف [فارسی]

  • Sougal Askari Kaseb

Master of Arabic Language and Literature Babolsar, Iran

المستخلص [فارسی]

رنگ‌ پدیده‌ای است که میان جهان درون و بیرون انسان ارتباط برقرار می‌کند و نقد روان‌شناسی رنگ روشی مناسب برای تحلیل واکنش‌های انسان نسبت به رنگ‌هاست. یکی از آزمون‌های علمی برای تحلیل روان‌شناسانه، آزمون هشت‌گانۀ ماکس لوشر است که بر اساس داده‌ها و ارقام هشت رنگ مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. رنگ‌ها در شعر بسیار پرکاربرد و دارای معانی گوناگونی هستند و بررسی آن‌ها بر اساس معیارهای روان‌شناسی، داده‌های پنهان شخصیت شاعر را نمایان می‌سازد. محمد عفیفی مطر شاعر نوگرای مصر در اشعارش رنگ‌های فراوانی را به کار برده و به کمک این رنگ‌ها احساسات خود را نسبت به جهان اطرافش بیان کرده است. این پژوهش می‌کوشد تا بر اساس آزمون ماکس لوشر به بررسی بازتاب رنگ‌ها در اشعارش بپردازد و واکنش‌های او را نسبت به این رنگ‌ها تحلیل نماید. بر اساس یافته‌های پژوهش گروه اول مطابق آزمون لوشر متشکل از رنگ قرمز و سبز و بیانگر شور انقلابی، روحیۀ مبارزه‌جویی، انتقاد از حکومت و جسارت و خودباوری است و گروه دوم با رنگ سیاه و زرد بیانگر نگرش بدبینانه به جامعۀ مصر و امید نداشتن او به آیند‌ة روشن است. گروه سوم متشکل از رنگ‌های خاکستری و آبی بیانگر احساساتی مانند عشق و آرامش است که با نگاه به وضعیت موجود از میل به آن‌ها احساس گناه می‌کند. گروه چهارم رنگ قهوه‌ای و بنفش است که بیانگر موقعیت بی‌میلی شاعر نسبت به برخی احساسات مانند محبت، آسایش و فردگرایی می‌باشد.

الكلمات الرئيسية [فارسی]

  • روان‌شناسی رنگ
  • آزمون لوشر
  • شعر معاصر
  • عفیفی مطر