سبک شناسی هجویات متنبّی

المؤلفون

المستخلص

چکیده عربی ندارد

الكلمات الرئيسية


 الف ـ فارسی وعربی

1-   البقاعی، أحلی ماقیلَ فی الهِجاء.بیروت،دارالکتاب العربی، ایمان(1427ه.ق).

2-    برقوقی، عبدالرحمن[بی تا]، شرح دیوان المتنبّی.بیروت،دارالکتب العربی.

3-    پروینی، خلیل وتورج زینی وند: «فخردرشعرمتنبّی وخاقانی»،مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد،شماره ی 145،تابستان1383.

4-    جمال الدین، محمدبن مکرم[بی تا]، لسان العرب.بیروت:دارصادر.

5-    جوینی، محمد(1382ه.ش)،تاریخ جهانگشای جوینی به تصحیح محمدقزوینی.تهران:دنیای کتاب،چاپ سوم.

6-    حسینی زبیدی،محمدمرتضی(1956م)،تاج العروس. [بی جا].

7-    داد،سیما(1378ه.ش)،فرهنگ اصطلاحات ادبی.تهران:انتشارات مروارید،چاپ سوم.

8-    رستگار فسایی، منصور(1372).انواع شعر فارسی.شیراز: نوید، چاپ دوم

9-    زمخشری، جارالله محمودبن عمر(1343ه.ش) ،مُقَدّمَةُ الأدب به کوشش محمدکاظم امام.تهران:دانشگاه تهران.

10-            شفیعی کدکنی، محمدرضا(1372ه.ش)، مفلس کیمیافروش.تهران:انتشارات سخن.

11-            صفا،ذبیح الله(1369)، تاریخ ادبیات در ایران. تهران: فردوس.

12-            صفی پوری، عبدالرحیم بن عبدالکریم(1377ه.ق)، مُنْتَهی الأرَب فی لُغةِ الْعَرَب.تهران: اسلامیه.

13-            ضیف، شوقی(1960)، تاریخ الأدب العربی(العصر الجاهلی). قاهره: دارالمعارف.

14-            الفاخوری، حَنّا(1374)، تاریخ ادبیات عرب.ترجمه ی عبدالمحمد آیتی، تهران: توس، چاپ سوم.

15-      فاضلی، محمد: «شعرمتنبّی درخدمت رسالت فکری او»، مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، شماره ی اول و دوم، سال بیست ونهم،1375ه.ش.

16-            کاسب، عزیزالله (1366)، چشم‌انداز تاریخی هجو، تهران: ناشر مؤلف.

17-            متنبی، ابوطیب(1427ه.ق). دیوان المتنبی. عبد الرحمن مصطاوی. بیروت: دارالمعرفه، الطبعه الثانیه.

18-            محمدحسین، محمد(1970م)، ألهجاء وألهَجاءون فی الجاهلیه.بیروت: دارالنهضه العربیه.

19-            مصاحب، غلامحسین، (1374ه.ش)، دایرة المعارف فارسی.تهران:امیرکبیر.

20-            منوچهریان، علیرضا(1382ه.ش)، ترجمه و تحلیل دیوان متنبّی.تهران:انتشارات نورعلم.

21-            نیکوبخت، ناصر (1380)، هجو در شعر فارسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 

ب ـ انگلیسی

1. A.S. Hornby. (2000).OxfordAdvanced Learner's  Dictionary of Current English. Sixth Edition:Oxforduniversity press.

2. Benton, William. (1943-1973). Encyclopedia Britannica .Inc.   

3. Cudden .J.A . (1979). A Dictionary of literary terms. Seventh  Edition , Harmonds worth ,Penguen Books