تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی

المستخلص

جریان نوگرایی در ادبیات معاصر عربی از شاخه مهجر شمالی، انواع ادبی جدیدی را به بار نشاند که هر کدام به نوبه خود در رویکرد نوگرایانه ادبیات معاصر عربی، تاثیری چشمگیر داشته، زمینه را برای ظهور انواعی جدیدتر بعد از خود هموار نمود. ظهور امین الریحانی ادیب متعهد و آزاد اندیش لبنانی نیز گونه ای تازه از شعر را که به سوی بی وزنی ره می سپارد، به دنبال دارد. وی که در اشعارش، همواره بر دو اصل عمده یعنی واقع گرایی و نوآوری تاکید داشته، توانسته است با درآمیختن شعر و نثر، روزنه ای جدید را فرا روی ادبیات معاصر عربی بگشاید و از این رهگذر، اندیشه های مصلحانه و تاملات عمیق شاعرانه خود را به عرصه شعر و ادب جهان و بویژه حوزه شعر معاصر عربی تقدیم نماید.

الكلمات الرئيسية