طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

المؤلف

المستخلص

فضايل اهل بيت عصمت (ع) با وجود عناد دشمنان و کتمان بسياري از دوستان، هستي را فراگرفته است. هيچ انسان واقع بين و خواستار حقيقتي نيست که آن شخصيت را بشناسد و دلش از مهرشان سرشار نباشد؛ هر چند ابراز نکند. بزرگان دين از هر فرقه و گرايش، به آن فضايل اشاره کرده و محبت خويش را نسبت به خاندان نبي اکرم (ص) بيان داشته اند. امام شافعي پيشواي فرقه شافعي به مناسبت هاي مختلف نسبت به اهل بيت: اظهار ارادت کرده و موضع خويش را در قبال ايشان با صراحت و تاکيد اعلام کرده است. به نظر رسيد، سخن گفتن از شعر شافعي درباره اهل بيت (ع) بدون معرفي ديوان او و چگونگي اشعار و موضوعات آن، کاري غير مستند و سطحي است، بنابراين، ما در اين مقاله، با نگاهي به زندگي و جايگاه او در شعر عربي و مصادر ديوان و موضوعات شعري اش، اشعاري را که درباره اهل بيت (ع) سروده است، همراه با مصادر اصلي و ترجمه فارسي و گاهي توضيح و نقد و نظر تحليل نموده و نتيجه گيري کرده ايم.