طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

المؤلف

المستخلص

زبان شناسان عرب از آغاز تاکنون پژوهش هاي ژرف و گسترده اي را پيرامون زبان عربي، به ويژه در زمينه لغت شناسي و تصريف و قوانين تغيير و تحول واژگان و اصول و ريشه يابي آن، انجام داده اند. اين کاوش ها به شناخت گونه هاي مختلف واژگان و تشخيص قواعد حاکم بر دگرگوني هاي آن انجاميد. نتايج حاصل از اين مطالعات و بررسي ها در پيدايش علم صرف (Morphology) و نگارش لغت نامه هاي زبان تجلي کرد، و در اثر اين پژوهش ها قواعد اشتقاق و واژه سازي عربي قانونمند گرديد. در اين مقاله با بهره گرفتن از منابع و ماخذ قديم و نوين، به تعريف و توضيحاشتقاق و واژه سازي، انواع اشتقاق و قواعد و قوانين حاکم بر آن پرداخته شده است.