ارایه یک الگوی آموزشی مناسب جهت کسب مهارت خواندن زبان عربی (برای دانشجویان رشته حقوق)

المؤلفون

المستخلص

دانشجویان رشته حقوق دارای 15 واحد درسی اصول و متون و قواعد فقهی هستند. متون اصلی این دروس و عموم منابع و کتب اصلی فقه، که متون پژوهشی دانشجویان نیز می باشد، تماما به زبان عربی است. به همین دلیل باید زبان عربی دانشجویان رشته حقوق هر چه بیشتر تقویت گردد. از طرفی در سرفصل درسی این رشته تنها یک واحد درسی به آموزش زبان عربی اختصاص یافته است. لذا برنامه آموزشی زبان عربی باید متناسب با نیاز دانشجویان و در نظر گرفتن این محدودیت زمانی تدوین گردد. با توجه به مهارت های چهارگانه: خواندن، نوشتن، گفتن و شنیدن که مهارت های اساسی هر زبانی به شمار می رود، به نظر می آید دانشجویان رشته حقوق به کسب مهارت خواندن و درک مفاهیم متون به زبان عربی به شدت نیازمندند، تا بتوانند متون فقهی را به زبان عربی خوانده و درک نمایند. لذا برای کسب این مهارت باید یک روش خوب و مفید تدوین گردد.