نگاهی به مراحل و ویژگی های نقد ادبی سید قطب

المؤلفون

المستخلص

سید قطب یکی از پیشگامان عرصه ادبی معاصر عربی می باشد که درصف نخستین نسل ناقدانی قرار می گیرد که بعد از نسل پیشگامان (جیل الرواد) ادبیات نوین عربی پای در عرصه نقد ادبی و ادبیات نهادند، وی دارای سه مرحله نقدی است که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشند و دارای اشتراکات و اختلافاتی با هم هستند، این مراحل عبارتند از: 1- مرحله همراه عقاد 2- مرحله دعوت به ادبیات وجدانی 3- مرحله دعوت به ادبیات اسلامی، این مقاله در پی آن است که این مراحل نقدی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.