بررسی مضمونی سروده‌های عربی خاقانی و مقایسه‌ی آن‌ها با چکامههای پارسی وی

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

1 استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان. (عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان.

المستخلص

خاقانی شروانی (520 -595 هـ.ق) از شاعران توانمند سبک آذربایجانی است که به دو زبان فارسی و عربی شعر سروده است. باوجود روند رو به رشد خاقانی‌پژوهی در دو دهه‌ی اخیر، توجه چندانی به سروده‌های عربی این شاعر توانمند نشده است. این امر، موجب شده قضاوت درست درباره‌ی خاقانی و اندیشه‌های او یک‌سویه و تنها با توجه به سروده‌های فارسی او صورت گیرد. پژوهش حاضر در این راستا و به منظور رفع این خلاء بر آن است که به پرسش‌های زیر پاسخ دهد: سروده‌های عربی و فارسی خاقانی از نظر مضمون چه تشابه‌ها و تفاوتهایی دارند؟ دلیل نبود توجّه کافی به سروده‌های عربی خاقانی چیست؟ روش پژوهش، کیفی است و نتایج با تحلیل محتوی، به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و سندکاوی بررسی شده است. نتایج، نشان می‌دهد، با این پژوهش می‌توان به درک درست‌تری از اندیشه‌های خاقانی دست یافت و زمینه را برای پژوهش بهتر در مورد سروده‌های وی فراهم آورد.

الكلمات الرئيسية