معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی‌ام قرآن کریم

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه اراک

المستخلص

چکیده
بیان ادیبانه و هنرمندانه‌ی معانی و مفاهیم قرآن کریم یکی از دلایل اعجاز بیانی این کتاب آسمانی است. زیبایی قرآن چه از نظر مفاهیم آن و چه از نظر ظاهر و ساختار سوره‌ها شگفت‌انگیز و قابل تحسین است. بیان دل‌نشین آیه‌ها، تعبیرهای زیبا و لطیف و به کارگیری صنایع ادبی و بلاغی به قرآن جلوه و طراوت خاصی بخشیده است. کنایه یکی از این صنایع ادبی و از ظریف‌‌ترین و لطیف‌ترین آنهاست. بیان مبهم و پوشیده‌ی حقایق، به ظاهر آیه‌ها صورتی ادبی می‌بخشد که مخاطب به مدد قوه‌ی ذوق و لطافت طبع خویش، به درک و کشف نکات نهفته در باطن آنها پی می‌برد و پرده از صورت ظاهری کلام برمی‌دارد. در این پژوهش تلاش بر آن است تا کنایه های موجود در جزء سی ام قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت  معنای اصلی آیه ها استخراج گردد.

الكلمات الرئيسية