واکاوی عناصر نمایشی در "مقامات" حریری (504 ه.ق)

نوع المستند: علمی - پژوهش

المؤلفون

دانشگاه تربیت مدرس

المستخلص

چکیده                                                                                                                 هر چند نمایشنامه، در دوره‌ی معاصر وارد ادبیات عربی شده، با بررسی آثار کلاسیک ادبیات عربی، روایت‌ها و حکایت‌هایی یافت می‌شوند که ظرفیت‌های نمایشی قابل توجهی دارند. با معرفی چنین حکایت‌هایی، می‌توان دست‌مایه‌های ارزشمندی در اختیار درام‌نویسان معاصر قرار‌داد؛ بدین طریق، هم آثار ادبی گذشته برای نسل معاصر باز‌تعریف می‌شود و هم آثار نمایشی معاصر از غنا و محتوای بیشتری برخوردار می‌گردد. در این مقاله، درصدد ظرفیت‌سنجی نمایشی مقامات حریری هستیم. مقامات حریری، مشتمل بر پنجاه حکایت درام‌گونه است که بین سال‌های 495 تا 504 ه.ق. نوشته شده است. با بررسی حکایت‌هایی از "مقامات حریری" مشخص ‌شد که این‌ حکایت‌ها، عناصر "ساختاری درام" چون: تعریف، هماهنگی، آشفتگی، کشمکش، هول‌و‌ولا، نتیجه و همچنین "عناصر نمایشی" چون موضوع، حادثه، شخصیت، گفتگو، زمان، مکان و حرکت (عمل دراماتیک) دارند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی-‌‌‌‌‌‌تحلیلی، عناصر نمایش در"مقامات‌حریری"، ظرفیت‌سنجی شدند تا بسآمد عناصر نمایشی در مقامات حریری مشخص شود، همچنین توجه درام‌نویسان معاصر به اقتباس موضوعات نمایشی از این کتاب، معطوف شود.

الكلمات الرئيسية