طهران، بهجت آباد، شارع بزشک، شارع الشهيد الدکتور حسن عضدي، البناء رقم 76، الطابق 2، الغرفة رقم 224، الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

نوع المستند : علمی - پژوهش

المؤلف

استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز

المستخلص

از سال 1380 تا پايان سال 1393، تعداد 392 مقالة علمي ـ پژوهشي در حوزة ادبيات معاصر عربي، در 13 مجلة علمي ـ پژوهشي ايران منتشر شده‌است. اين پژوهش‌ها که از سال 1387 رشد روزافزوني يافته و در سال 1392 به اوج خود رسيده‌اند، حجم قابل توجه‌اي از اطلاعات را شکل مي‌دهند. براي بررسي اين مقالات، داده‌هاي لازم از آرشيو الکترونيکي مجلات استخراج شد سپس با نرم‌افزارها و محاسبات آماري پردازش گرديد. سپس محورهايي همچون: بيان سهم مجلات در نشر مقالات، نويسندگان فعال حوزه، هم‌نويسندگي، جنسيت و مدارک دانشگاهي نويسندگان، مادة پژوهش‌ها، موضوع مقالات، اديباني که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، و ميزان توجه به ادبيات کشورها و دهه‌هاي تاريخ ادبيات معاصر عربي در پردازش داده‌ها مدنظر قرار گرفت. بررسي‌ هر يک از اين مقوله‌ها نتايج خاص خود را به دست داد؛ اما به‌طورکلي اين پژوهش نشان مي‌دهد که مقالات در خصوص پرداختن به دهه‌هاي تاريخي، ادبا و موضوعاتي که مورد مطالعه قرار گرفته‌است، دچار ناهمگوني و عدم توازن است. حوزه‌هايي کاملاً ناديده گرفته شده و در مقابل برخي جوانب دچار تکرار مکررات شده‌است. نتايج حاصل از اين پژوهش از سويي به توصيف و آسيب‌شناسي وضعيت کنوني، و از سوي ديگر به جهت‌دهي پژوهش‌هاي آينده کمک مي‌کند.

الكلمات الرئيسية

کتابنامه

فارسی

بهبودیان، جواد، (1389)، آمار و احتمال مقدماتی، چ36، مشهد: آستان قدس رضوی.

سرمد، زهره. عباس بازرگان، الهه حجازی، (1388)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چ2، تهران: آگه

مجلات

احمدی، حمید. علی سلیمی، لادن فتحی، (1392)، «تحلیل استنادی و روابط هم‌نویسندگی مقاله‌های مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مورد مطالعه: شماره 1تا 20»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، تهران: شماره29، صص170-149.

رضی، احمد، (1386)، «روش در تحقیقات ادبی»، گوهر گویا، شماره1، ص 141-129.

طاهری‌نیا، علی باقر. مریم بخشی، (1388)، « سنجش تولیدات علمی گروه زبان و ادبیات عربی ایران مقالات علمی پژوهشی از سال 1386-1382»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، تهران: شماره13، صص128-103.

عسکری، صادق، (1391)، «نقد و بررسی منابع استنادی در مقالات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی»، ادب عربی، شماره1، صص174-153.

کهندل جهرمی، مرضیه، (1393)، «الکشاف التحلیلی لموضوعات مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها أعداد 11-30»، مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها، طهران، العدد31، صص 139-155.

میرزایی، فرامرز. خلیل پروینی، علی سلیمی، (1387)، «تحلیلی گزارش‌گونه از مقالات چاپ‌شده مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (شماره یک تا ده)»، مجلة انجمنایرانیزبانوادبیاتعربی، شماره 10، صص 180-165.